Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
020131919 Startgødning, forskellig rækkeafstand og efterafgrøder i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-03-2019
Fordelingsdato: 05-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: Effekt af placeret startgødning til vårbyg sået på forskellig rækkeafstand undersøges for udbytte. Derudover undersøges også startgødningens potentielle indvirkning på en undersået efterafgrødes etablering og biomasse.


BAGGRUND: Præcisionssåning og præcisionsgødskning kan forbedre udbytte, udnyttelse af gødning og konkurrenceevne overfor ukrudt. Præcisionsgødskning/placering af gødning i pilleform ved såning (startgødning) gør det muligt at gødske tidligere uden strukturskader. Den tidligere såning og gødskning får hovedafgrøden hurtigt i gang, men forventet positiv effekt på hovedafgrøden har muligvis en negativ effekt på etableringen af den undersåede efterafgrøde. Både effekt af startgødning i vårbyg, og indvirkning på undersået efterafgrøde undersøges nærmere i forsøget.


FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Anlægges i vårbyg. Forfrugt og forforfrugt må ikke være kløvergræs eller kløver til frø. Der skal være gylle til rådighed som min. indeholder 3 kg ammonium N pr. tons. Ukrudtstrykket skal være lavt og uden kolonier af rodukrudt på forsøgsarealet.

Der skal tages hensyn til brancheaftalen vedr. Øgro og mælkeproduktion, da afgrøder dyrket med gødning baseret på slagteriaffald ikke må anvendes i mælkeproduktionen. Kontakt Lars Egelund Olsen (92 43 73 64) for yderligere information om krav til arealer og oplysninger om gødningsniveau.

DISPENSATION : Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.


ARBEJDSFORDELING:
 • Teknologisk Institut står for gylleudbringning i alle forsøg
 • Teknologisk Institut står for såning med placering af gødning i LFE5
 • Teknologisk Institut står for såning af efterafgrøder i LFE5


 • ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med småparcelteknik med placeringsudstyr. Parcellerne anlægges på tværs af agerretningen i 4,5 (bredde) x 15-24 (længde) m. Dvs. 3 træk med parcelsåmaskinen (se skitse).

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 67,5m2. Høstparcel minimum 12,5m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Økologiske præparaterBlindharvningBåde mark og forsøg
  BlindharvningBåde mark og forsøg
  JordbehandlingUkrudts-harvningBåde mark og forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden gødning til forsøget end Øgro 10-3-1 og gylle som beskrevet under forsøgsbehandlinger, uden yderligere aftale med Lars Egelund Olsen. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (2 x blindharvning) udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretning, således at alle parceller belastes ens. Det vil sige at der harves på tværs af parcellerne.
  Ligeledes foretages sprøjtning og tromling ved. evt. manganmangel også af forsøgsværten i agerretningen. Alle markens behandlinger noteres under generelle behandlinger i PC-Markforsøg.
  Den forsøgsansvarlige sørger for, at blindstriglingerne sker rettidigt og i samarbejde med forsøgsværten.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Kvælstof
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Stadium 00

  Ved såning
  Ingen kvælstof
  08-04-2019
  Senest 14 dage før udbringning udtages prøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
  NH4-NGylle 1786
  Stadium 16 - 18
  Før radrensning/ukrudtsharvning
  80 kg NH4-NGylle 1787
  Slæbesko
  2Stadium 00

  Ved såning
  14,3 kg N143 kg Øgro 10-3-1
  Placeret
  Stadium 16 - 18
  Før radrensning/ukrudtsharvning
  70 kg NH4-NGylle 1787
  Slæbesko
  3Stadium 00

  Ved såning
  28,6 kg N286 kg Øgro 10-3-1
  Placeret
  Stadium 16 - 18
  Før radrensning/ukrudtsharvning
  60 kg NH4-NGylle 1787
  Slæbesko


  Faktor 2: Rækkeafstand
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  AStadium 00Såning12,5 cm Rækkeafstand
  Udsædsmængde
  Stadium 20
  Mindst 2-3 dage efter gylleudbringning
  Ukrudts-harvning
  Stadium 20
  Lige efter ukrudtsharvning
  EfterafgrødeSåning i enk. række
  0,2 kg Cikorie
  2 kg Hvidkløver
  6 kg Alm.rajgræs
  BStadium 00Såning25 cm Rækkeafstand
  Udsædsmængde
  Stadium 20
  Mindst 2-3 dage efter gylleudbringning
  Radrensning
  Stadium 20
  Lige efter radrensning
  EfterafgrødeSåning i dobb.række
  0,2 kg Cikorie
  2 kg Hvidkløver
  6 kg Alm.rajgræs
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1786EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1787EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: 14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold før såning (prøvenr. 1786) til bestemmelse af gyllemængde pr. ha. Gylle udbringes af Teknologisk Institut og koordineres med Henrik Flansmose Junker, tlf: 7220 3386 fra Teknologisk Institut.

  Øgro 10-3-1: OBS på mængderne af Øgro, da det er en organisk gødning med en udnyttelse på 70%. Dvs. at der i led 2 tildeles 14,3 kg total-N svarende til 10 kg udnyttet N og i led 3, 28,6 kg total-N svarede til 20 kg udnyttet N.

  Såning (se skitse):
  Forsøgsarealet pløjes og såbedsharves som omkringliggende mark. Forsøget afsættes efter såbedsharvning og før såning af vårbyg er foretaget, så gødningstildeling på forsøgsarealet undgås.
 • I led 2 og 3 placeres hhv. 14,3 og 28,6 kg N i Øgro 10-3-1 ved såning
 • I alle A-led sås vårbyg med enkelt rækkeafstand (12,5 cm) medio april eller når jorden er tjenlig
 • I alle B-led sås vårbyg med dobbelt rækkeafstand (25 cm) medio april eller når jorden er tjenlig
 • 0-4 dage efter såning foretages 1. blindharvning i alle parceller, som anført under Generel Behandling
 • 4-7 dage efter såning foretages 2. blindharvning i alle parceller, som anført under Generel Behandling

  Gylleudbringning og såning af efterafgrøder (se skitse):
 • I st. 16-18 udbringes i led 1, 2 og 3 hhv. 80 kg NH4-N, 70 kg NH4-N og 60 kg NH4-N i gylle tildelt med slæbesko
 • I st. 20, mindst 2-3 dage efter gylleudbringning foretages harvning i alle A-led
 • I st. 20 mindst 2-3 dage efter gylleudbringning foretages radrensning i alle B-led
 • Lige efter gylleudbringning i forbindelse med ukrudtsharvning/radrensning , sås efterafgrødeblanding midt mellem rækkerne i alle led - se skitse • UDSÆD: Efterafgrødeblanding leveres fra Teknologisk Institut og vårbyg skaffes lokalt. Udsædsmængden for vårbyg er 350 spiredygtige kerner pr. m2 og er ens ved enkelt og dobbelt rækkeafstand.

  GØDNING: Øgro 10-3-1 leveres fra Teknologisk Institut. Gylle skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 15 - 16, Før gylleudbringning
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 62 - 65, Efter fuld gennemskridning
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  notér de 3-5 mest dominerede arter
   
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  P06Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P0801-10-2019, Oktober, Registrering i efterafgrøde
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  ParcelKLØVER (CloverSense) % dækning.
   
  ParcelGRÆS (CloverSense) % dækning.
   
  ParcelANDRE PLANTER (CloverSense) % dækning.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  CLOVERSENSE: Til registrering med CloverSense anvendes app'en 'CloverSenseMobileFree' (kun tilgængelig for Android) eller hjemmesiden 'cloversense.net'. Registrering foretages på følgende måde:
 • Der tages 4 billeder per parcel direkte i app'en eller med kamera (som efterfølgende uploades i app'en eller på hjemmesiden).
 • Billederne analyseres af app'en eller hjemmesiden for %-dækning af kløver, græs og andre planter.
 • De ønskede %-dækning-værdier for hver parcel indtastes i NFTS under pågældende måleparameter.

 • INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser. Betaling for udført forsøgsarbejde er inkl. såning med placeringsudstyr.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olsen: 92 43 73 64 eller på mail: leo@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  11-03-2019Antal rettet fra 2 til 3. Da der er budget til et forsøg mere ifg. LEO (ABV).
  15-03-2019Antal rettet tilbage til 2 fra 3, da der kun skal anlægges 2 forsøg i foråret efter aftale med LEO (ABV).


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk