Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070441919 Sen proteingødskning af vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-02-2019
Fordelingsdato: 25-02-2019
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af sen tildeling af forskellige kvælstofgødningstyper til vinterhvede.

BAGGRUND: Forsøget skal give en bedre forståelse af, hvor effektive forskellige gødningstyper er til at øge proteinindholdet i vinterhvede. Forsøgene benyttes dermed til at afprøve forskellige strategier for udbringning af faste og flydende amidbaserede gødninger.


FORSØGSBETINGELSER: Arealer uden større tilførsler af husdyrgødning eller organiske gødninger i de sidste 5 år. Forsøget anlægges på et ensartet forsøgsareal. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst. Marken gødskes af landmanden indtil hvedens stadie 37 som omgivende mark. Dog skal arealet være gødsket ifølge Mark Onlines kvælstofmodel, og kvælstof skal tildeles af to omgange. Den ene tilførsel må godt være svinegylle eller afgasset gylle, men så skal der være godt styr på analyse, mængde og N-udnyttelse, så den planlagte mængde rammes præcist.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Landmanden grundgødsker med kvælstof efter en todelt strategi for foderhvede. N-mængden beregnes med MarkOnlines N-model. En del af gødningen må godt tilføres som gylle. Analyse, mængde og beregnet N-udnyttelse fra https://gylleeffekt.dlbr.dk/ noteres da som notat i PC Markforsøg. Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg og S samt evt. mikronæringsstoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha.

Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen gødning
2Stadium 55
20 kg N74 kg NS 27-4
Bredspredt
3Stadium 55
40 kg N148 kg NS 27-4
Bredspredt
4Stadium 55
60 kg N222 kg NS 27-4
Bredspredt
5Stadium 55
40 kg N267 kg Kalksalpeter 15
Bredspredt
6Stadium 37
20 kg N67 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
0,05 l Agrotain
HARDI ISO QUINTA-STREAM 5-huls
Stadium 55
20 kg N67 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
0,05 l Agrotain
HARDI ISO QUINTA-STREAM 5-huls
7Stadium 37
20 kg N111 kg N-18
0,1 l Agrotain
HARDI ISO QUINTA-STREAM 5-huls
Stadium 55
20 kg N111 kg N-18
0,1 l Agrotain
HARDI ISO QUINTA-STREAM 5-huls
8Stadium 37
20 kg N111 kg N-18
HARDI ISO QUINTA-STREAM 5-huls
Stadium 55
20 kg N111 kg N-18
HARDI ISO QUINTA-STREAM 5-huls
9Stadium 37
40 kg N148 kg NS 27-4
Bredspredt
10Stadium 37
20 kg N74 kg NS 27-4
Bredspredt
Stadium 55
20 kg N74 kg NS 27-4
Bredspredt
11Stadium 55
40 kg N222 kg N-18
0,2 l Agrotain
HARDI ISO QUINTA-STREAM 5-huls
12Stadium 37
20 kg N111 kg N-18
0,1 l Agrotain
Fladsprededyse
Stadium 55
20 kg N111 kg N-18
0,1 l Agrotain
Fladsprededyse
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Massefylde på gødninger:
 • DanGødning N 18: 1,099 kg/l. Det vil sige 20 N svarer til 111 kg eller 101 liter gødning pr. ha
 • Dangødning NS 30-0-0-2: 1,31 kg/l. Det vil sige 20 N svarer til 67 kg og 51 liter gødning pr. ha Doseringer af alle gødninger kontrolleres omhyggeligt ved tildeling i såvel faste som flydende gødninger.

 • I led 6-8 og 11 tildeles flydende gødning med Hardi Quinta stream dyse
 • I led 12 tildeles flydende gødning med fladsprededyse

 • GØDNING: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2019, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  P02Stadium 39, 4-6 dage efter behandling
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
   
  P03Stadium 56, 4-6 dage efter behandling
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
   
  ParcelLEJESÆD %, (0-100 %).
   
  P0402-07-2019, 12-14 dage efter behandling
  ledFOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO
   
  ParcelLEJESÆD %, (0-100 %).
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  FOTO: Der tages foto på ledniveau ca. 14 dage efter sidste gødningstildeling. Foto tages i en repræsentativ gentagelse. Foto tages fra brysthøjde ned i parcellen. Vær opmærksom på, at der ikke laves skygger på fotoet.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk