Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
050431919 Kvælstofstrategier i alm. rajgræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-02-2019
Fordelingsdato: 06-02-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at undersøge effekten af forskellige mængder og tildelingsstrategier af kvælstof til tetraploide fodertyper af alm. rajgræs udlagt i dæksæd i kombination med forskellige niveauer af vækstregulering

BAGGRUND: For at sikre en optimal gødskning af alm. rajgræs skal det undersøges om en deling af kvælstofmængden vil være bedre end en engangstildeling såvel for udbyttet som for miljøet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene udføres i en tetraploid fodertype af alm. rajgræs. Forsøget skal høstes med min. 20 % vand i frøet. Så snart sorten er kendt bedes sortsnavnet anføres i PC-markforsøg.

ANLÆGSDATA: Der anlægges 30 cm parcelgrænser mellem parcellerne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
VækstreguleringModdus MKun forsøg0,8 l
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Hele forsøget skal vækstreguleres med 0,8 l /ha Modus i afgrødens stadie 49-51.
Hele forsøget grundgødskes med normale mængder P, K og S. Ved mistanke om manganmangel skal hele arealet behandles med 5 kg mangansulfat pr. ha.

Der må IKKE tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen og der må IKKE vækstregulerers udover den generelle behandling. Det er meget vigtigt, at forsøget holdes fri for ukrudt, skadedyr og sygdomme. Dosis, middel og dato noteres.
Der må ikke weed-wipes i forsøget uden aftale med Barthold Feidenhans'l.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
110-03-2019
Ved vækststart
170 kg N654 kg NS 26-15
210-03-2019
Ved vækststart
200 kg N769 kg NS 26-15
310-04-2019

Først i april
170 kg N654 kg NS 26-15
410-04-2019

Først i april
200 kg N769 kg NS 26-15
510-03-2019
Ved vækststart
50 kg N192 kg NS 26-15
10-04-2019
Først i april
90 kg N346 kg NS 26-15
Stadium 3030 kg N115 kg NS 26-15
610-03-2019
Ved vækststart
60 kg N231 kg NS 26-15
10-04-2019
Først i april
110 kg N423 kg NS 26-15
Stadium 3030 kg N115 kg NS 26-15
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Led 1 og 2 tildeles fuld gødningsmængde i begyndelsen af marts.
  • Led 3 og 4 tildeles fuld gødningsmængde i begyndelsen af april
  • Led 5 og 6 gennemføres en 3 delt gødningsstrategi, hhv. 10. marts, 10. april og ca. 1. maj (st. 30)


KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
GØDNING: Leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0109-03-2019, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde, dog ved JB 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i frossen tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P0215-05-2019
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P0315-06-2019
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P04Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
RENHED, % i råvare ved maskinrensning
RENT FRØ, % i maskinrenset vare
ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
Prøvestørrelse: 0,1 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
VAND, % i kerne/frø
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
OBS: Aktuel højde i marken, og IKKE længde af udstrakt plante.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
Se tekstafsnit SPILD
 


KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

Teknologisk Institut måler vand% og videresender prøverne til analyse hos DLF.


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

SPILD: I forsøg med vækstregulering er det ekstra vigtigt at registrere, hvis der har været spild ved høst. En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes. Ved behov skal parcellerne stråskilles.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
04-02-2019Gødning er ændret til NS 26-15 istedet for NS 26-14 (LTB)

Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Moddus M GHS07 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk