Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
050421919 Stigende mængder kvælstof til fodertyper af alm. rajgræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-07-2019
Fordelingsdato: 06-02-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at undersøge effekten af stigende mængder af kvælstof til tetraploide fodertyper af alm. rajgræs udlagt i dæksæd.

BAGGRUND: Forsøgene skal medvirke til at fastlægge den økonomisk optimale kvælstoftildeling til alm. rajgræs fodertyper. At hindre en unødig tildeling, som kan belaste miljøet og samtidig sikre, at der gødes efter økonomisk optimum af hensyn til avlernes økonomi.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene udføres i en tetraploid fodertype af alm. rajgræs. Forsøget skal høstes med min. 20 % vand i frøet. Så snart sorten er kendt bedes sortsnavnet anføres i PC-markforsøg.

ANLÆGSDATA: Der anlægges 30 cm parcelgrænser mellem parcellerne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
VækstreguleringModdus StartKun forsøg0,4 l
Moddus MKun forsøg0,8 l
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Hele forsøget grundgødskes med normale mængder P, K og S. Ved mistanke om manganmangel skal hele arealet behandles med 5 kg mangansulfat pr. ha.
I st. 30-31 behandles hele forsøget med 0,4 l/ha Moddus Start og igen i st. 47-50 behandles hele forsøget med 0,8 l/ha Moddus M.
Timing af vækstregulering i st. 30-31 bør ske således, at behandlingen udføres på en lun dag uden udsigt til koldt vejr (frost) i de følgende par dage.

Der må IKKE tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen, og der må IKKE vækstreguleres udover de generelle behandlinger. Det er meget vigtigt, at forsøget holdes fri for ukrudt, skadedyr og sygdomme. Dosis, middel og dato noteres.
Der må ikke weed-wipes i forsøget uden aftale med Barthold Feidenhans'l.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
210-03-2019
Ved vækststart
50 kg N192 kg NS 26-15
310-03-2019
Ved vækststart
100 kg N385 kg NS 26-15
410-03-2019
Ved vækststart
150 kg N577 kg NS 26-15
510-03-2019
Ved vækststart
200 kg N769 kg NS 26-15
610-03-2019
Ved vækststart
250 kg N962 kg NS 26-15
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Led 2-6 tildeles N ved vækststart.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
GØDNING: Leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-03-2019, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde, dog ved JB 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i frossen tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P0215-05-2019
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P0315-06-2019
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P04Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
RENHED, % i råvare ved maskinrensning
RENT FRØ, % i maskinrenset vare
ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
Prøvestørrelse: 0,1 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
VAND, % i kerne/frø
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
OBS: Aktuel højde i marken, og IKKE længde af udstrakt plante.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
Se tekstafsnit SPILD
 


KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

Teknologisk Institut måler vand % og videresender prøverne til analyse hos DLF.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

SPILD: I forsøg med vækstregulering er det ekstra vigtigt at registrere, hvis der har været spild ved høst. En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes. Ved behov skal parcellerne stråskilles.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
04-02-2019Gødning er ændret til NS 26-15 istedet for NS 26-14 (LTB)
04-03-2019Grundbehandling i st 47-50 er ændret til Moddus M istedet for Moddus Start (LTB)

Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Moddus M GHS07 GHS09
Moddus Start GHS09 GHS07


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk