Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
020091919 Næringsstoffer for højere udbytter i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-03-2019
Fordelingsdato: 12-03-2019
Planansvarlig: Kim Wendelboe
Telefon: 7220 1130
Email: kwe@teknologisk.dk


FORMÅL: At identificere ubalancer i næringsstofforsyningen til økologiske vårbygmarker på planteavlsbedrifter.

BAGGRUND: Projektet NutHY vil øge de økologiske udbytter på planteavlsbedrifter gennem målrettet og helhedsorienteret optimering af næringsstofforsyningen. Forsøget her vil, sammenholdt med registreringer i en lang række vårbygmarker uden for forsøget, være med til at belyse eventuelle ubalancer i næringsstofforsyningen.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Anlægges i marker hos økologiske planteavlere eller på kvægbrug med planteavlslignende sædskifte.
 • Anlægges på ensartede arealer, hvor der skal dyrkes vårbyg, som høstes til modenhed.
 • Der må ikke være kløvergræs som forfrugt eller forforfrugt.
 • Forsøgsværten skal tilføre husdyrgødning efter gældende gødningsplan, og værten tilsår ligeledes arealet på normal vis med egen vårbygsort eller sortsblanding. Der må etableres udlæg i marken.
 • Det er vigtigt at koordinere evt. såning af udlæg og udbringning af forsøgsgødning af hensyn til udlægget. Der må ikke laves stop/overlap i forsøgsværtens egen gødningstilførsel på forsøgsarealet. Der skal udtages en gylleprøve ved udbringning.
 • Ukrudtstrykket skal være lavt og uden kolonier af rodukrudt på forsøgsarealet.

  Der skal tages hensyn til brancheaftalen vedr. Øgro og mælkeproduktion, da afgrøder dyrket med gødning baseret på slagteriaffald ikke må anvendes i mælkeproduktionen.
  Kontakt fagkonsulenten for yderligere information om krav til arealer og oplysninger om gødningsniveau.

  Forsøget etableres i perioden efter forsøgsværtens såbedsharvning og senest to dage efter såning af vårbyggen. Det er vigtigt, at forsøgsgødningen ikke tilføres senere af hensyn til vårbyggens fremspiring.

  På grund af risiko for overslæbning, og på grund af de store mængder gødning, der skal udbringes, anbefales det, at udså gødning med almindelig såmaskine, som således udgør en bruttoparcel. Forsøgsmæssig høst af nettoparcel skal ligge midt i bruttoparcellen.

  NB! Andre løsninger vedr. gødningsudbringning kan kun ske efter aftale med Sven Hermansen og forsøgsenheden.

 • ANLÆGSDATA:
  Parcellerne anlægges på tværs af agerretningen.
  Bruttoparcellen skal være mindst 1,0 m bredere end nettohøstparcellen. Høstparcellen lægges i midten af bruttoparcellen for at undgå overslæbning af gødning under markarbejdet.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningUdsædsmængdeBåde mark og forsøg
  RækkeafstandBåde mark og forsøg
  Så-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
  Gødskning og sprøjtningStriglingBåde mark og forsøg
  RadrensningBåde mark og forsøg
  HandelsgødningerMangansulfat 32Både mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Hele forsøgsarealet grundgødes af landmanden med husdyrgødning efter gældende gødningsplan (50-80 kg NH4-N/ha). Husdyrgødning skal spredes jævnt på hele forsøgsarealet. Det er vigtigt, at der ikke sker stop/overlap i forsøgsværtens gødningstilførsel over forsøgsarealet. Grundgødningen er vist under forsøgsbehandlinger.

  Der udtages en repræsentativ prøve af den husdyrgødning, der spredes på forsøgsmarken. Tidspunkt for udtagning af prøven aftales med forsøgsværten. Prøven sendes til analyse ved Eurofins Agro, påklæbet stregkodelabel og sammen med den fortrykte følgeseddel.
  Der må ikke tilføres anden gødning til forsøget end grundgødningen (gylle) og forsøgsgødningen, uden yderligere aftale med Sven Hermansen.

  Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (strigling/radrensning) udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretningen, således at alle parceller belastes ens. Ligeledes foretages sprøjtning og tromling ved evt. manganmangel også af forsøgsværten i agerretningen. Alle markens behandlinger noteres under grundbehandlinger i PC-Markforsøg.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Som landmandens markNH4-NGylle 1788
  2Som landmandens markNH4-NGylle 1788
  15-03-2019
  Ved såning
  50 kg N500 kg Øgro 10-3-1
  13 kg P
  55 kg K120 kg Kaliumsulfat 41 S
  23 kg Mg150 kg Kieserit
  3Som landmandens markNH4-NGylle 1788
  15-03-2019
  Ved såning
  100 kg N1000 kg Øgro 10-3-1
  26 kg P
  60 kg K120 kg Kaliumsulfat 41 S
  23 kg Mg150 kg Kieserit
  4Som landmandens markNH4-NGylle 1788
  15-03-2019
  Ved såning
  50 kg K120 kg Kaliumsulfat 41 S
  23 kg Mg150 kg Kieserit
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1788EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Hele forsøgsarealet grundgødes af landmanden, som beskrevet under 'Generel behandling'.
 • Forsøgsgødningerne udbringes i perioden efter forsøgsværtens såbedsharvning og senest to dage efter såning af vårbyggen.
 • I led 2 og 3 nedbringes Øgro med såmaskine eller kombimaskine, da gødningen er attraktivt foder for fugle.
 • De mineralske gødninger i led 2-4 kan blandes før udbringning. Vær opmærksom på afblanding. De mineralske gødninger spredes oven på jorden.

 • GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.

  UDSÆD: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  P02Stadium 31
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Teknologisk Institut skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelMELDUG % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
  Bedømmes kun, hvis der er etabeleret udlæg
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g. pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PLANTEPRØVE: I P02 udtages planteprøver jævnfør metode 2: Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.
  Undgå at beskadige bladene. Tag ikke visne blade eller blade med sygdomstegn eller anden beskadigelse. Der udtages 20 blade pr. parcel, dvs. 80 blade pr. led. Tjek vægten, minimum 60 g frisk plantemateriale.

  Teknologisk Institut skyller og tørrer prøverne samt videresender til Yara i England.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Projektet har fået tilskud fra ”Grønt udviklings- og Demonstrationsprogram” (GUDP) samt "Fonden for økologisk landbrug".

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til chefkonsulent Sven Hermansen: 2931 4643 eller på mail: svhe@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk