Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
011051919 Vårbygsorter, A og B sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-09-2019
Fordelingsdato: 23-02-2019
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter, som er tilmeldt den to-årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste. Optagelse på den danske sortsliste giver adgang til optagelse på EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter, som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor afgrøden i 2018 IKKE var græs.

  FORSØGSSTEDER: LFE 18 (Teknologisk Institut), LFE 33 (NordicSeed Skive), LFE 33 (NordicSeed Holeby), LFE 36 (Sejet), LFE 44 (Tystofte).

  ANLÆGSDATA: LFE 18: Design tilrettes af Teknologisk Institut efter tilbagemelding fra den forsøgsansvarlige, i hvor mange rækker forsøget skal anlægges. Tystofte tilretter design for de resterende forsøgsenheder.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  VÆKSTREGULERING:
 • Vurderes der at være behov for vækstregulering for at undgå lejesæd, behandles i stadie 31-33 med 0,2-0,3 l Trimaxx eller 0,3-0,5 l Medax Top + 0,3-0,5 l ammonium sulfat.
 • For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Tørkeramte afgrøder må ikke behandles.

  PLANTEVÆRN:
 • Vejledning i bekæmpelse af sygdomme meddeles senere i en forsøgsmeddelelse på LandbrugsInfo.
 • Skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt, forekommer der græsukrudt på arealet bekæmpes med egnede græsmidler.

  GØDNING:
 • Der gødskes som udgangspunkt med N efter Landbrugs og Fiskeristyrelsen norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvis det vurderes at jordens gødningstilstand er så god at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning.
 • Hvis det er muligt, placeres gødningen ved såning, alternativt nedharves den inden såning. På grovsandet jord med udvaskningsrisiko, deles kvælstofgødningen.
 • P og K tildeles efter behov.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding, vårbygFlair
  KWS Fantex
  Laurikka
  RGT Planet
  2Stadium 00Blanding, vårbygFlair
  KWS Fantex
  Laurikka
  RGT Planet
  3Stadium 00Evergreen
  4Stadium 00Laurikka
  5Stadium 00Charles
  6Stadium 00KWS Irina
  7Stadium 00RGT Planet
  8Stadium 00Scholar
  9Stadium 00Crossway
  10Stadium 00Dragoon
  11Stadium 00KWS Fantex
  12Stadium 00Flair
  13Stadium 00Laureate
  14Stadium 00Prospect
  15Stadium 00Cosmopolitan
  16Stadium 00Chanson
  17Stadium 00Raceway
  18Stadium 00Feedway
  19Stadium 00Newway
  20Stadium 00CB Cora
  21Stadium 00Focus
  22Stadium 00Champ
  23Stadium 00Applaus
  24Stadium 00Ellinor
  25Stadium 00Fairway
  26Stadium 00Greenway
  27Stadium 00Stairway
  28Stadium 00Gateway
  29Stadium 00RGT Slipstream
  30Stadium 00KWS Abbie
  31Stadium 00KWS Chrissie
  32Stadium 00CB Cloud
  33Stadium 00CB Comfort
  34Stadium 00CB Costa
  35Stadium 00Revanche
  36Stadium 00Wish
  37Stadium 00LG Diablo
  38Stadium 00Luther
  39Stadium 00NOS 112.430-22
  40Stadium 00NOS 112.435-04
  41Stadium 00NOS 112.480-18
  42Stadium 00NOS 112.580-07
  43Stadium 00KWS Willis
  44Stadium 00LG Bronco
  45Stadium 00LG Evestar
  46Stadium 00Firefoxx
  47Stadium 00Br 13768fz2
  48Stadium 00CB17-0001
  49Stadium 00CB17-2002
  50Stadium 00CB17-2003
  51Stadium 00CB17-2043
  52Stadium 00CB17-2248
  53Stadium 00CB17-4046
  54Stadium 00CB17-5063
  55Stadium 00CB17-6010
  56Stadium 00CB17-6054
  57Stadium 00CB17-8010
  58Stadium 00Floridor
  59Stadium 00Avenue
  60Stadium 00Jutlandia
  61Stadium 00Fandaga
  62Stadium 00SY 416789
  63Stadium 00SY Splendor
  64Stadium 00LG Tosca
  65Stadium 00CB13-3047-B
  66Stadium 00RP18032
  67Stadium 00RP18034
  68Stadium 00SC4185U8
  69Stadium 00LGBN1865
  70Stadium 00SC N16-11943
  71Stadium 00NOS 114.208-01
  72Stadium 00NOS 114.124-01
  73Stadium 00NOS 114.217-15
  74Stadium 00NOS 114.282-09
  75Stadium 00NOS 114.299-10
  76Stadium 00KWS 187171
  77Stadium 00KWS 18/2690
  78Stadium 00KWS 18/3209
  79Stadium 00SY 417028
  80Stadium 00SY 417064
  81Stadium 00SY 417066
  82Stadium 00CB18-6024
  83Stadium 00CB18-6044
  84Stadium 00CB18-7049
  85Stadium 00CB18-8002
  86Stadium 00CB18-8167
  87Stadium 00CB17-2021
  88Stadium 00CB18-0040
  89Stadium 00CB18-0186
  90Stadium 00CB18-3022
  91Stadium 00CB18-4175
  92Stadium 00CB18-5014
  93Stadium 00CB18-5112
  94Stadium 00NORD 17/2506
  95Stadium 00SJ 191042
  96Stadium 00SJ 191058
  97Stadium 00SJ 191215
  98Stadium 00SJ 187744
  99Stadium 00SJ 191494
  100Stadium 00SJ 187751
  101Stadium 00UN 3306
  102Stadium 00Fangio
  103Stadium 00KWS Jessie
  104Stadium 00LGBN15007-185
  105Stadium 00LGBN15018-36
  106Stadium 00NORD 16/2547
  107Stadium 00SY Tungsten
  108Stadium 00SY 417021
  109Stadium 00Yoda
  110Stadium 00SY Stanza
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 300 spiredygtige kerner pr. m2. Tystofte/Teknologisk Institut sender udsæd og tilhørende beregnede udsædsmængder til LFE 33 og LFE 36, som selv vejer ud.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 37 - 69, -, Ved sygdomsangreb, der viser en sortsdifferentiering
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 1,25 kg pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SORTERING, % kerner > 2,5 mm
  VAND, % i kerne/frø
  SORTERING, % kerner > 2,8 mm
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 36, 59
  KERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Dette er IKKE en ekstra prøveudtagning. Tystofte videresender prøver fra 3 lokaliteter til foderanalyse. Prøverne vælges ud efter høst. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
  RÅASKE, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i råvare
  RÅFEDT, % i råvare
  EFOS Svin,
  EFOS i,
  FEsv (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  VAND, % i prøve
  FEso (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  KERNE/FRØ PRØVER: Teknologisk Institut laver NIT-analyse, renhed og sortering på ledniveau på alle prøver fra LFE 18. Derefter videresender Teknologisk Institut hele ledprøven (5 kg) af alle A og B-sorter til Tystofte.
  Sejet, NordicSeed Skive og NordicSeed Holeby laver selv NIT-analyse og sender 5 kg pr. led af alle led til Tystofte.
  Efter høst vælger fagkonsulenten prøver ud til foderanalyse fra 3 lokaliteter. Enkeltforsøgene opdateres. Labels samt følgesedler til foderanalysen generes i NFTS og sendes til Tystofte, som sender 500 g-prøver af de udvalgte led (inkl. led 1) videre til Eurofins Agro Testing.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk