Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070311919 Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning m/ dronemålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-03-2019
Fordelingsdato: 17-02-2019
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme det økonomisk optimale kvælstofniveau i vinterhvede, samt afprøve reflektansmålinger fra droner/satelitter til fastsættelse af kvælstofbehovet.

BAGGRUND: Forsøgsserien indgår et projekt med ialt 20 vinterhvedeforsøg, der skal skabe grundlaget for en mere differentieret tilgang til gødskning af vinterhvede. Resultaterne indgår i datagrundlaget for udviklingen af algoritmer til værktøjet N-Tool-Precise I forsøget følges væksten ved måling droner. Dronemålinger bruges til at beskrive vækstkurver ved de forskellige gødningsniveauer, samt se drones evne til at fastsætte kvælstofbehovet.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller forudgående efterår. Forsøget skal anlægges i vinterhvede med en bred fordeling af JB-nr og forfrugt, dog prioriteres arealer med et stort kvælstofbehov og højt udbytteniveau. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst. Der skal være en drone til rådighed og der planlægges opsætning af vejrstation tæt på forsøget.
Forsøgene fordeles på forskellige jordtyper og med krav til forfrugt, som meddeleles ved forhåndstildeling.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Hvis Pt er mindre end 4 og Kt er mindre end 10 skal der foretages grundgødskning med P og K. F.eks. 600 kg 0-4-21. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Det er meget vigtigt, at f.eks. svampeangreb ikke reducerer udbyttepotentialet. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
215-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
315-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
415-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
515-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
615-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
150 kg N556 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
715-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
815-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
150 kg N556 kg NS 27-4
915-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
100 kg N370 kg NS 27-4
1015-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 45

Sidst i maj
50 kg N185 kg NS 27-4
1115-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 45

Sidst i maj
100 kg N370 kg NS 27-4
1215-03-2019

Medio marts
100 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
200 kg N370 kg NS 27-4
1315-04-2019

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
01-05-2019

Først i maj
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 37

Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
    Se skitse for plan over N tildelinger
Vigtigt: Efter vækststart må parcellerne ikke tilføres gødning med ATV, som kører i parcellen, da det giver spor, som kan forstyrre dronemålingerne.

GØDNING: Standardgødning leveres fra Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-03-2019, Før 1. gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE
 
ForsøgKG N afgrødens kvælstofnorm.
Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE OG N-NORM
 
ForsøgSKUD /m2.
Antal af synlige skud pr. meter m2. Tælles på 5 x 1 meter og beregnes til antal pr. m2 ud fra følgende formel: Antal skud pr. meter x 100/rækkeafstand
 
P02Stadium 32, 14 dage efter behandling, medio april
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P03Stadium 37, Før, 3. gødningstildeling
ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
baseret på 5 års udbytter. Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P04Stadium 45, Sidst i maj
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P05Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P06Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


GRAVEFORESPØRGSEL Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm kan udføres, skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

FORVENTET UDBYTTE OG N-NORM: Det forventede udbytte indgår som en vigtig parameter i Yaras beregning af kvælstofbehovet. Det er derfor vigtigt at foretage en omhyggelig vurdering af det forventede udbytte i 2019 ud fra landmandens typiske udbytter, afgrødens aktuelle tilstand, forfrugt mv. Forventet udbytte vurderes ved forsøgets start (P01), og igen umiddelbart inden 3. tilførsel af kvælstof midt i maj (P03) hvor der foretages en ny vurdering, ud fra afgrødens aktuelle tilstand. Derudover skal markens N-norm oplyses (P01). Normen korrigeres for forfrugt, eventuel eftervirkning af husdyrgødning og efterafgrøder samt forventet udbytte.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Leif Knudsen: 87 40 54 28 / 20 28 25 83 eller på mail: lek@seges.dk.Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk