Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
070801919 Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterraps om efteråret Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-08-2019
Fordelingsdato: 29-07-2018
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle udbragt før såning og i etableret vinterraps kan forbedre kvælstofudnyttelsen og udbytte.

BAGGRUND: Nitrifikationshæmmere sinker omdannelsen af ammonium til nitrat, hvorved udvaskningsrisikoen reduceres. Formålet er at undersøge om der er effekt af nitrifikationshæmmer i gylle til vinterraps, målt ved N-min i jorden, afgrødeoptagelse og udbytte.

FORSØGSBETINGELSER: Afgrøden må ikke være tilført gylle før forsøgsbehandlingen. Der må kun være tilført lav mængde eller ingen gylle til den foregående afgrøde, hvis det er muligt at finde et sådant areal. Forsøget gennemføres i marker på JB 1 eller JB 3. Inden opstart placeres en FieldSense vejrstation i forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres. Det er derfor en fordel, hvis det kan anlægges i én række. Der skal være min. 25 m værn rundt om forsøget. Parcellerne anlægges i 3,5 meters bredde. Høstparcellen skal være min 18 m2. Der skal være ekstra plads til udtagning af N-min prøver uden for høstparcellen. Anlægges forsøget i to rækker, skal der være min. 25 m. mellem rækkerne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
127-07-2018
14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
NH4-NGylle, svin 1728
10-08-2018

Før såning
70 kg NH4-NGylle, svin 1729
Nedfældet
15-03-2019

Medio marts
100 kg N385 kg NS 26-14
210-08-2018

Før såning
70 kg NH4-NGylle, svin 1729
Vizura
Nedfældet
15-03-2019

Medio marts
100 kg N385 kg NS 26-14
327-08-2018
14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
NH4-NGylle, svin 1730
10-09-2018
70 kg NH4-NGylle, svin 1731
Slangeudlagt
15-03-2019

Medio marts
100 kg N385 kg NS 26-14
410-09-2018
70 kg NH4-NGylle, svin 1731
Vizura
Slangeudlagt
15-03-2019

Medio marts
100 kg N385 kg NS 26-14
510-09-2018
100 kg NH4-NGylle, svin 1731
Slangeudlagt
15-03-2019

Medio marts
70 kg N269 kg NS 26-14
610-09-2018
100 kg NH4-NGylle, svin 1731
Vizura
Slangeudlagt
15-03-2019

Medio marts
70 kg N269 kg NS 26-14
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1728EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1729EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1730EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1731EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: 14 dage før hvert udbringningstidspunkt udtages gylleprøver til bestemmelse af NH4-N indhold (prøvenr. 1728 og 1730) og ud fra disse målinger fastslås gyllemængde pr. ha. Gylle udbringes af Teknologisk Institut i august og september.

Behandling i sommer/efteråret:
  • I led 1 og 2 nedfældes 70 kg NH4-N i svinegylle før såning. I led 2 tilføres 2 liter Vizura pr. ton gylle
  • I led 3 og 4 slangeudlægges 70 kg NH4-N i den etablerende afgrøde. I led 4 tilføres 2 liter Vizura pr. ton gylle
  • I led 5 og 6 slangeudlægges 100 kg NH4-N i den etablerende afgrøde. I led 6 tilføres 2 liter Vizura pr. ton gylle
Behandling i foråret:
  • I led 1-4 tildeles 100 kg N/ha i NS 26-14 medio marts.
  • I led 5 og 6 tildeles 70 kg N/ha i NS 26-14 medio marts.

GØDNING: Svinegylle skaffes lokalt. NS 26-14 og Vizura leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0-50, Agrolab(plastpose).
OBS: Graveforespørgsel foretages, se tekstafsnit
N-MIN, 0 -50 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-50 cm
NO3-N, ppm i jord 0-50 cm
TØRSTOF, % i jord 0-50 cm
P0222-11-2018, Sidst i november
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0-50, Agrolab(plastpose).
OBS: Graveforespørgsel foretages, se tekstafsnit
N-MIN, 0 -50 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-50 cm
NO3-N, ppm i jord 0-50 cm
TØRSTOF, % i jord 0-50 cm
ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
Planteprøve til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse(metode 1). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
TØRSTOF, % i planteprøve
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
RÅASKE, % i ts (mineralstofanalyse)
P0326-02-2019, Før gødskning, i foråret
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0-50, Agrolab(plastpose).
OBS: Graveforespørgsel foretages, se tekstafsnit
N-MIN, 0 -50 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-50 cm
TØRSTOF, % i jord 0-50 cm
NO3-N, ppm i jord 0-50 cm
P04Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
OLIE, % i tørstof
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PLANTEPRØVE: Planteprøverne udtages lokalt.
Planteprøverne skal udtages i november jævnfør metode: Arealbestemt næringsstofoptagelse(metode 1): se vejledningen Instruktion for udtagning af planteprøver.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 8740 5437 eller på mail: manh@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk