Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
010541919 Kvælstofoptagelse i sorter af vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-11-2019
Fordelingsdato: 19-08-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At karakterisere en række vinterhvedesorters optagelse og omsætning af kvælstof.

BAGGRUND: Projektet "Robuste og produktive afgrøder til bæredygtig intensivering af fremtidens planteavl" sigter på at skabe grundlaget til at forbedre afgrødernes kvælstofudnyttelseseffektivitet gennem forædling af nye sorter. Som en del af projektet karakteriseres sorternes kvælstofeffektivitet ved at analysere optagelsen og retranslokationen af kvælstof i en række vinterhvede sorter.


FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor afgrøden i 2018 IKKE var græs.
Forsøget anlægges med småparcel.
Forsøget skal anlægges med dobbeltparceller, en høstparcel og en parcel til prøvetagning og nedboring af minir-hizotroner. Forsøget skal placeres sammen med forsøgene 010231919 og 010251919, da her også skal nedbores mini-rhizotroner i udvalgte behandlinger. Forsøget skal sås samtidig med den sene såtid i 010231919, dvs 20.- 25. september.

FORSØGSSTEDER: LFE 12 (Fyn), LFE 15 (VKST Ringsted) og LFE 18 (Koldkærgård).


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN:
 • Svampebekæmpelse efter behov.
 • Skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt.
 • Der må ikke vækstreguleres i forsøget.
 • P og K tildeles efter behov.
 • N-gødskning: Der gødes efter Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kvælstofnorm, korrigeret for udbytte, forfrugt og kvælstofprognose. Som udgangspunkt følges landmandens N-gødskningsstrategi. Hvis det vurderes at jordens gødningstilstand er så god, at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstof-niveau, justeres N-mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00
  Benchmark
  2Stadium 00
  Creator
  3Stadium 00
  Kvarn
  4Stadium 00
  NOS 511192.33
  5Stadium 00
  KWS Montana
  6Stadium 00
  Ohio
  7Stadium 00
  Heerup
  8Stadium 00Torp
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden beregnes til 350 spiredygtige kerner pr. m2. Forsøget sås sammen med den sene såtid i forsøg 010231919, dvs. 20. – 25. september.

  UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 12 x 1,5 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut (udvejet til 15 m2 såareal).
  VKST Ringsted får udsæden leveret i bulk og vejer selv ud.
  Teknologisk Institut sender den resterende mængde udsæd fra forsøg 010541919 til: Højbakkegård Allé 13, 2630 Taastrup. Att: Kristian Thorup-Kristensen. Højbakkegård bruger udsæden til udvejning af forsøg 010531919.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  P02Stadium 10 - 15, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0315-03-2019, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P04Stadium 61
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
  Udtages af KU. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
   
  P05Stadium 65 - 70
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  P06Stadium 85 - 90, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
  Udtages af KU. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på MIN. 500 g pr. parcel, der sendes til KKG. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVE.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg halm.
  Se tekstafsnit HALMUDBYTTEMÅLING OG HALMPRØVER.
   
  ParcelSTÆNGEL/HALM-PR. til Koldkærgård.
  Se tekstafsnit HALMUDBYTTEMÅLING OG HALMPRØVER.
  TØRSTOF, g i halmprøven


  PLANTEPRØVE: Planteprøveudtagning udføres af Københavns Universitet i P04 og P06. KU kontakter den forsøgsansvarlige inden prøvetagning. Planteprøver udtages i prøvetagningsparcellen, og det undgås et udtage prøver ovenpå mini-rhizotronerne. To steder i parcellen afklippes 0,5 m2 plantemateriale ved jordoverfladen til bestemmelse af N-optag. Analyseparametre er ikke fastlagt ved planens godkendelse og oprettes senere.

  KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages MINI. 500 g i hver parcel. Hver parcelprøve emballeres lufttæt i en plastpose og mærkes med entydig høstlabel. Parcelprøver sendes til Koldkærgård, der renser og laver NIT analyse på parcelniveau, hvorefter parcelprøverne sendes til KU, Højbakkegård, Højbakkegård Allé 13, 2630 Taastrup. Att: Kristian Thorup-Kristensen.

  HALMUDBYTTEMÅLING OG HALMPRØVER: Se Kvalitet i Landsforsøgene i vejledningen Instruktion for måling af halmudbytte og udtagning af halmprøver for detaljer omkring prøveudtagning.
  Stængel/halm-prøven fra hver parcel sendes til Teknologisk Institut, der laver tørstofbestemmelse på parcelniveau, hvorefter parcelprøverne sendes til KU, Højbakkegård, Højbakkegård Allé 13, 2630 Taastrup. Att: Kristian Thorup-Kristensen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  23-08-2018Høstprøvestørrelse er ændret til 500 g per parcel, da det er parcelprøver der skal analyseres med NIT. (ANSC)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk