Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
010231919 Skab udbyttet i vinterhvede i efteråret Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-07-2019
Fordelingsdato: 15-07-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: I forøget undersøges effekten af forskellige gødningsstrategier om efteråret i to forskellige typesorter ved tidlig og almindelig etablering.
Overordnet formål med forsøget er at identificere de optimale betingelser for et højt udbytte ved etablering af to typesorter i vinterhvede. Herunder følges afgrødens udvikling ved hyppig måling af biomassen med NDVI.

BAGGRUND: Forsøget er en af tre forsøgsserier, der skal skabe grundlaget for en mere differentieret tilgang til dyrkning af vinterhvedesorter.
Såning af vinterhvede først i september giver afgrøden et langt efterår til vækst, og medfører ofte et større udbytte end såning i sidste halvdel af september. Samtidig kan såning senest den 7. september bruges som et alternativ til efterafgrøder. Der er stor forskel på vinterhvedesorternes vækst, både efterår og forår. Forsøgene udføres i to højtydende sorter Sheriff og Benchmark, der adskiller sig betydeligt i deres væksttype. Sheriff har en begrænset efterårsvækst og starter meget sent i foråret, hvorimod Benchmark har en lidt kraftigere efterårsvækst og starter tidligt med en meget kraftig vækst i foråret. I forsøget følges væksten ved hyppig måling af biomasse med NDVI vha. et multispektralt kamera på en drone. NDVI målingerne bruges til at beskrive vækstkurver af de to sorter under forskellige dyrkningsforhold. Desuden måles udbyttet og udbyttekomponenter.

FORSØGSSTEDER: På JB 5-7 anlægges et forsøg hos LFE 11 (LandboSyd), et hos LFE 15 (VKST Ringsted) og et hos LFE 16 (VKST Holeby). På JB 2-4 anlægges et forsøg hos LFE12 (Fyn, Patriotisk selskab) og et hos LFE 18 (Koldkærgård).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges med småparcelteknik i en 1. års vinterhvedemark, helst efter vinterraps, da det skal være muligt at så tidligt.
Der sås to gange, omkring 1. september og omkring den 25. september.
Forsøget anlægges i samme mark som forsøgene 010241919 (N-gødskningsstrategier i sorter af vinterhvede) og 010251919 (Vinterhvedesorters egnethed ved tidlig og sen såning).
Forsøget skal følges tæt mht. udviklingsstadier, så NDVI-målingerne via drone kan gennemføres på de rette tidspunkter.
I forsøgene skal der kunne bores 3 m minirhizotroner ned, så rodudviklingen kan følges.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med småparcel teknik.
Der anlægges dobbeltparceller eller ekstra lange parceller til udtagning af planteprøver. Desuden skal der sås værn omkring de sent såede parceller. Der meldes tilbage til Andrea Schiemann ansc@teknologisk.dk, hvordan forsøget skal anlægges. Teknologisk Institut tilretter derefter designet.
Koldkærgaard sår forsøgene hos LFE 11 (LandboSyd) og LFE12 (Fyn, Patriotisk selskab).
Desuden anlægges der minirhizotroner i samarbejde med Teknologisk Institut. Se tekstafsnit RODMÅLING.

DESIGN DATA: Split-plot, 3 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
NæringsstofferPKun forsøg
KKun forsøg
MgVed behov
SVed behov
MnVed behov
VækstreguleringTrimaxxKun forsøg
Medax TopKun forsøg
AdditiverAmmoniumsulfat-opløsningKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Hele forsøget gødskes optimalt med P, K, Mg, S og Mn.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN:
VÆKSTREGULERING:

Forsøget behandles en gang i stadie. 31-39 med 0,3 l Trimaxx eller 0,5 l Medax Top + 0,5 l ammoniumsulfat. For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset.

PLANTEVÆRN:
 • Ukrudtsbekæmpelse gennemføres så forsøget holdes fri for alt betydende ukrudt. Vær opmærksom på øget ukrudtstryk ved den tidlige såning.
 • Bladlus bekæmpes i 3-4 bladstadiet, når første såtid er i 3-4 bladstadiet og igen 2 uger efter første behandling. Hvis vejret er mildt, og er der bladlus til stede, kan en tredje behandling mod bladlus blive nødvendig.
 • Øvrig svampe- og skadedyrsbekæmpelse gennemføres som i den omgivende mark.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: N-gødskning efterår
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Ingen gødning
  2Stadium 0013,5 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  3Stadium 0013,5 kg N65 kg Svovlsur ammoniak 21


  Faktor 2: Såtid
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  AStadium 00
  Såning 1.-7. september
  200 Spiredygt. kerner/m2
  BStadium 00
  Såning 20.-25. september
  350 Spiredygt. kerner/m2


  Faktor 3: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  IStadium 00Sheriff
  10-03-2019
  Ved vækststart, ikke før 10.marts.
  50 kg N185 kg NS 27-4
  Stadium 30 - 31
  Norm minus 100 kg N
  N
  Stadium 3350 kg N185 kg NS 27-4
  IIStadium 00Benchmark
  10-03-2019
  Ved vækststart, ikke før 10.marts.
  50 kg N185 kg NS 27-4
  Stadium 30 - 31
  Norm minus 100 kg N
  N
  Stadium 3350 kg N185 kg NS 27-4
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Såbeddets kvalitet er vigtig, og der må ikke gås på kompromis, pløjning foretrækkes. Hele arealet pløjes ved den første såtid. Øvrig jordbehandling udføres umiddelbart før det enkelte såtid for at undgå udtørring af jorden.
 • Udsædsmængden beregnes efter spireevne og TKV. Sådybde: 3-4 cm, ikke dybere end 4 cm.
 • Startgødningen (faktor 1) foretrækkes placeret ved såning. Er placering ikke mulig udspredes gødningen umiddelbart efter såning.
 • Første såtid etableres første gang det er muligt at lave et optimalt såbed efter den 25. august, helst fra den 1. september og ikke senere end den 7. september.
 • Anden såtid etableres første gang, der kan laves et optimalt såbed efter den 20. september. Der sigtes efter den 25. september som sådato.

  N-GØDSKNING I FORÅRET:
  Forsøget kvælstofgødskes efter kvælstofnormen i foråret.
  Kvælstof i foråret tredeles:
 • 50 kg ved vækststart, dvs. når der observeres ny vækst af hvide rødder. Ny rodvækst tjekkes ved at hive et par planter op i en værneparcel. Der udbringes dog ikke gødning før den 10. marts.
 • Norm - 100 kg N ved strækning, stadie 30-31. Sorternes gødes individuelt, Benchmark vil strække sig nogle dage før Sheriff. Gødningsdatoen indberettes under forsøgsbehandlinger i faktor 3 i pc markforsøg.
 • 50 kg i stadie 33.

 • UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret fra Teknologisk Institut. HUSK at melde tilbage, hvordan forøget skal anlægges (parcelstørrelse, antal rækker) .
  VKST Ringsted og VKST Holeby får udsæden leveret i bulk, og vejer selv ud.

  GØDNING: DAP og svovlsur ammoniak samt NS 27-4 leveres af Teknologisk Institut.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse: 0,5 kg jord
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  P02Stadium 11 - 12, September-oktober
  ForsøgREGISTRERING I BLOK A dato for, .
   
  ForsøgREGISTRERING I BLOK B dato for, .
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Der udvælges 2 tilfældige sårækker, hvor der tælles planter i 1 meter per række.
  Det kan være nødvendigt at tælle planter i de to sorter på forskellige tidspunkter.
   
  P0315-10-2018
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0410-11-2018
  ledUdføres kun i følgende led: IA1, IB1, IA2, IB2, IA3, IB3
  JORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  ledUdføres kun i følgende led: IA1, IB1, IA2, IB2, IA3, IB3
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Planteprøve til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse (metode 1). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0501-12-2018, lige før vinter, når væksten er stoppet
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0610-03-2019, Forår ved begyndende vækst, Når der observeres frisk rodvækst i planter fra værneparcel. Før gødningstildeling.
  ledUdføres kun i følgende led: IA1, IB1, IA2, IB2, IA3, IB3
  JORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0701-04-2019
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0820-04-2019
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0910-05-2019
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P10Stadium 49, ca. 1.juni
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P11Stadium 65
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHAVRERØDSOT % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P12Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
   
  ParcelAKS /m2.
   
  P13Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg (der udtages prøver fra hver parcel). Ledprøverne sendes til KKG, der laver en NIT-analyse.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Se tekstafsnit KERNER PER AKS.
  KERNER, /aks


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  NDVI MÅLINGER: Målinger af NDVI udføres med en drone påmonteret et RedEdge-M kamera. Flyvning udføres af uddannet personale. Disse biomasse registreringer skal gøres så vidt muligt på de angivende tidspunkter. Dog kan de angivende tidspunkter ændre sig afhængig af vækststart. Der skal være minimum 2 uger i mellem NDVI-målingerne. Målingerne benyttes til karakterisering af sorternes vækstkurver.
  Teknologisk Institut udfører droneflyvningerne hos LFE 12.

  PLANTEPRØVE:
  I P05 udtages planteprøver i alle led til arealbestemt næringsstofoptagelse (metode 1). Prøverne sendes til Agrolab.
  Se vejledning for planteprøveudtagning her:
  Instruktion for udtagning af planteprøver.
  Det er vigtigt, at prøverne IKKE udtages i høstparcellen.

  KERNER PER AKS: Der udtages aks 2 steder i parcellen svarende til i alt 20 aks. pr parcel. Det er vigtigt, at afgrøden er høstmoden og at der sendes præcis 20 aks. Aksene klippes med så lidt halm som muligt og tages i to samlede bundter for at sikre at både hovedskud og sideskud er repræsenteret i prøven. Prøverne sendes til Koldkærgård. Teknologisk Institut tærsker aksene med en akstærsker og indrapporterer gennemsnit af kerner/ aks i PC markforsøg.

  RODMÅLING: 2-3 forsøg udvælges til nedboring af minirhizotroner. SEGES tager kontakt til de udvalgte forsøgsansvarlige. Rhizotronerne er plastikrør med en diameter på 70 mm, der nedbores i en vinkel på 30 grader i forhold til lodret. De nedbores af Teknologisk Institut i oktober. SEGES tager billeder af rødderne med et specialbygget kamera. Forsøgsenheden har omkring 4 timers ekstra arbejde til fjernelse af rørene igen. Der ydes ekstra betaling til dette for de berørte forsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  11-12-2018Betaling for forsøgsarbejde er rettet til: efterår2018: 23.740 og forår 2019: 22.105 (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Medax Top GHS07
  Trimaxx GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk