Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070661818 Storskalaforsøg med mikronæringsstoffer i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 17-05-2018
Fordelingsdato: 22-05-2018
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge, om der er udbytterespons for mikronæringsstoffer til vårbyg i visse områder af marken

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget gennemføres i en vårbygmark med varierende jordbundsforhold. Der skal indgå lavninger med højt indhold af organisk stof, områder med svær ler, og gerne også sandede områder. Marken skal være minimum 300 meter i agerlængden. Forsøget lægges i nærheden af Koldkærggaard.

ANLÆGSDATA: Anlægges i en sprøjtesporsbredde. Antal gentagelser afhænger af marklængden

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 10 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 500m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Ingen behandlinger med mikronæringsstoffer. Gødning og planteværn som den omkringliggende mark.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kobber
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 14
2 l YaraVita Gramitrel
+ 2 uger2 l YaraVita Gramitrel
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøgsbehandling udføres med marksprøjte i et halvt sprøjtespors bredde. Sporet inddeles på tværs af intervaller af 50 meter, hvor der skiftevis er behandlet og ubehandlet. I halvdelen af sprøjtesporet på langs startes med behandlet og den anden halvdel med ubehandlet. (Se skitse)

Behandling er 2 l Yara Gramitrel i st. 14 og igen 14 dage senere.

GØDNING: Forsøgsgødning leveres af Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0120-05-2018, Ved anlæg, før gødskning
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
JORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Se tekstafsnit JORD- OG PLANTEPRØVER
CUT, 0 -25 cm dybde
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit JORD- OG PLANTEPRØVER. Koldkærgård skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelMANGAN-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=døde planter.
Se tekstafsnit VEJLEDNING I BEDØMMELSER
 
ParcelKOBBER-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel.
 
P0220-06-2018, 14 dage efter 2. behandling
ParcelKOBBER-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel.
 
ParcelMANGAN-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=døde planter.
 
P03Stadium 90, Ved høst
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
P04Efter høst
ParcelEM 38 mS/m.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

JORD- OG PLANTEPRØVER: Der udtages 6 sammenhængende jordprøver (0-25 cm) og planteklip. Placeringen af prøverne angives med nøjagtig GPS-koordinat. Prøverne udtages indenfor en afstand fra 5 meter fra koordinaten. Placeringen af prøverne vælges ud fra, at de skal repræsentere variationen i striben. F.eks. lavning, bakketop, sydskråning, nordskråning. Jord- og planteprøver er oprettet på parcelniveau for at få labels, men der skal kun udtages 6 "sæt" jord og planteprøver.

Planteprøverne udtages jævnfør metode 2: Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Ved anlæg og 2 uger efter sidste behandling gås arealet igennnem, og evt. mangelsymptomer og afvigende vækst noteres – herunder om det er i en behandlet eller ubehandlet led. Positionen for bedømmelse noteres.

HØST: Høst sker med Koldkærgaards mejetærkser, der kan høste positionsbestemt.

EM-38: Forsøgsarealet overkøres med EM-38. Et træk i hver parcelrække.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Leif Knudsen: 87 40 54 28 / 20 28 25 83 eller på mail: lek@seges.dk.Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk