Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070871818 Gylle med nitrifikationshæmmere til majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-01-2019
Fordelingsdato: 28-03-2018
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse udbytteeffekten i majs ved tilsætning af nitrifikationshæmmere i gylle udbragt i vækstperioden på JB1 i nedbørsrige egne.

BAGGRUND: Majs begynder først at optage kvælstof i større stil i juni. Kvælstof udbragt før såning er derfor udsat for udvaskning på lette jordtyper i et nedbørsrigt forår. Der er derfor brug for at finde frem til metoder til at begrænse risikoen for tab af kvælstof.

FORSØGSSTEDER: LFE 8 (alle tre forsøg)

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene tilføres hhv. afgasset og ikke afgasset kvæggylle. De to gylletyper hentes, hvis praktisk muligt, i lager tanke på den samme bedrift. Hvis dette ikke er muligt hentes de på nærliggende bedrifter. Forsøgene må ikke ligge på marker grænsende op til hinanden, men gerne inden for en afstand på maks. 10-15 km. Anlægges på JB 1 med Rt større end 5,8 og med højest 3,5 pct. humus. Der skal være mulighed for at vande optimalt efter Vandregnskab Online. Forsøget anlægges i majsmarker med forfrugt majs og med pløjning. Forsøgsarealet skal være fri for kvik og andet rodukrudt, og jordtypen skal være meget ensartet.
 • Forsøget må ikke tilføres husdyrgødning udover forsøgsgødningen.
 • Forsøget sås og høstes af Teknologisk Institut, der også nedfælder gylle .

 • ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 24 x 3,0 m (4 rk.). Høstparcel 10 x 1,5 m (2 rk.). Forsøget SKAL anlægges i en række af praktiske hensyn til gylleudbringningen. Der skal være mindst 25 m rundt om forsøget, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Der sås en værnparcel i begge ender af forsøget. Forsøget skal være målfast i forhold til en pæl i skel langs med forsøget og en pæl i skel for enden af forsøget, så parcellerne kan genfindes præcist efter pløjning. Majsen i marken omkring forsøget sås helt ind til forsøget.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerKaliumchlorid 49. Kaligød, KemiraKun forsøg300 kg
  NP 19-8-0 m. S, Kun forsøg125 kg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GRUNDBEHANDLING: Forsøgsarealet skal grundgødskes med 300 kg kaliumklorid pr. ha.


  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE tilføres anden gødning end grund - og forsøgsgødning. Ellers behandles forsøget som omgivende mark.

  VANDING: Forsøget skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Strategien for vanding skal drøftes med Leif Knudsen 8740 5428 ultimo maj.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  116-04-2018

  Før pløjning
  0 Ingen N
  202-04-2018
  Gylleprøve til at fastsætte udbringningsmængde
  Før pløjning
  NGylle, kvæg 1703
  16-04-2018
  Før pløjning
  100 kg NH4-NGylle, kvæg 1704
  Nedfældet
  316-04-2018

  Før pløjning
  100 kg NH4-NGylle, kvæg 1704
  Nedfældet
  2 l Vizura
  416-04-2018

  Før pløjning
  100 kg NH4-NGylle, kvæg 1704
  Nedfældet
  5 l PIADIN
  502-04-2018
  Gylleprøve til at fastsætte udbringningsmængde
  Før pløjning
  NGylle afgasset 1704
  16-04-2018
  Før pløjning
  100 kg NH4-NGylle afgasset 1706
  Nedfældet
  616-04-2018

  Før pløjning
  100 kg NH4-NGylle afgasset 1706
  Nedfældet
  2 l Vizura
  716-04-2018

  Før pløjning
  100 kg NH4-NGylle afgasset 1706
  Nedfældet
  5 l PIADIN
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1703EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1704EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1706EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Der skal anvendes kvæggylle med et indhold på mindst 2,0 kg NH4-N pr. ton gylle. Led 2, 3 og 4 tildeles gylle fra samme tank med ikke afgasset kvæggylle. Led 5, 6 og 7 tildeles gylle fra samme tank med afgasset gylle. .
  • Der udtages i alt 2 gylleprøver af hver gylletype..
  • De første prøver (1703 og 1705) udtages 2 uger før udbringningstidspunkt og indsendes til analyse. Før prøven udtages, skal gyllebeholderen omrøres. De første gylleprøver anvendes til at fastsætte udbringningsmængden.
  • Ved udbringningen udtages gylleprøver (1704 og 17060) til analyse. Gylle nedfældes før pløjning ved brug af sortjordsnedfælder i 10 cm’s dybde.
  • I led 2-4 nedfældes 100 kg NH4-N i kvæggylle/ha før pløjning.
  • I led 5-7 nedfældes 100 kg NH4-N i afgassetgylle/ha før pløjning.
  • I led 3 og 6 tilføres gyllen 2 liter Vizura pr. ha i forbindelse med udbringning.
  • I led 4 og 7 tilføres gyllen 5 liter Piadin pr. ha i forbindelse med udbringning.
  Såning:

  Majsen sås i sidste halvdel af april, så snart jordtemperaturen er 8 ºC, og der er udsigt til en stabil vejrudvikling. Der sås 10 majsfrø pr. m2 af sorten Ambition svarende til 13,3 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkant af frø. Ved såning placeres 125 kg NP 19-8-0 m. S,B, Mg og Zn som startgødning. Forsøgsarealet pløjes efter gylleudbringning, evt. sammen med marken omkring. Husk at parcellerne skal være målfaste, så de kan genfindes præcis efter pløjning.

  UDSÆD: Udsæd af sorten Ambition leveres af Teknologisk Institut.

  UKRUDTSBEKÆMPELSE: Ukrudtsbekæmpelsen foretages som i den omgivende mark. Forsøget SKAL holdes fri for ukrudt.

  GØDNING: Forsøgsgødning og startgødning leveres af Teknologisk Institut. Kaliumklorid skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-04-2018, April, Før udbringning af husdyrgødning.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Udtag en repræsentativ jordprøve før husdyrgødning i 0-50 cm dybde. Prøven sendes nedfrosset i en af ugens tre første dage.
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P02Stadium 83, Før høst
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 10 m række. m2 måleflade (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
   
  P03Stadium 83 - 85, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Se PRØVEUDTAGNING nederst
  STIVELSE, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se PRØVEUDTAGNING nederst
  TØRSTOF, % af råvare


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster i stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 % i led 3. Kernerne vil være dejagtige og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober.

  PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 1 kg af hver parcel. Det er vigtigt at prøven tages af hele parcellen. Husk at veje prøven alene. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 8740 5437 eller på mail: manh@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk