Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
060071818 TEST Jordprøver gentagelsesfravalg Næringsstoffer for højere udbytter i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-03-2018
Fordelingsdato: 24-03-2018
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At identificere ubalancer i næringsstofforsyningen til økologiske vårbygmarker på planteavlsbedrifter.

BAGGRUND: Projektet NutHY vil øge de økologiske udbytter på planteavlsbedrifter gennem målrettet og helhedsorienteret optimering af næringsstofforsyningen. Forsøget her vil, sammenholdt med registreringer i en lang række vårbygmarker uden for forsøget, være med til at belyse eventuelle ubalancer i næringsstofforsyningen.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i marker hos økologiske planteavlere eller på kvægbrug med planteavlslignende sædskifte. Anlægges på ensartede arealer, hvor der skal dyrkes vårbyg som høstes til modenhed. Der må ikke være kløvergræs som forfrugt eller forforfrugt. Forsøgsværten skal tilføre husdyrgødning efter gældende gødningsplan, og værten tilsår ligeledes arealet på normal vis med egen vårbygsort eller sortsblanding. Der må etableres udlæg i marken. Det er vigtigt at koordinere evt. såning af udlæg og udbringning af forsøgsgødning, af hensyn til udlægget. Der må ikke laves stop/overlap i forsøgsværtens egen gødningstilførsel på forsøgsarealet. Der skal udtages en gylleprøve ved udbringning. Ukrudtstrykket skal være lavt og uden kolonier af rodukrudt på forsøgsarealet.

Der skal tages hensyn til brancheaftalen vedr. Øgro og mælkeproduktion, da afgrøder dyrket med gødning baseret på slagteriaffald ikke må anvendes i mælkeproduktionen.
Kontakt Sven Hermansen for yderligere information om krav til arealer og oplysninger om gødningsniveau.

Forsøget etableres i perioden efter forsøgsværtens såbedsharvning og senest to dage efter såning af vårbyggen. Det er vigtigt at forsøgsgødningen ikke tilføres senere af hensyn til vårbyggens fremspiring

På grund af risiko for overslæbning og på grund af de store mængder gødning der skal udbringes, anbefales det at udså gødning med almindelig såmaskine, som således udgør en bruttoparcel. Forsøgsmæssig høst af nettoparcel skal ligge midt i bruttoparcellen.
NB! Andre løsninger vedr. gødningsudbringning kan kun ske efter aftale med Sven Hermansen og forsøgsenheden.

ANLÆGSDATA: Parcellerne anlægges på tværs af agerretningen.
Bruttoparcellen skal være mindst 1,0 m bredere end nettohøstparcellen. Høstparcellen lægges i midten af bruttoparcellen, for at undgå overslæbning af gødning under markarbejdet.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
Udsæd og såningUdsædsmængdeBåde mark og forsøg
RækkeafstandBåde mark og forsøg
Så-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
Gødskning og sprøjtningStriglingBåde mark og forsøg
RadrensningBåde mark og forsøg
HandelsgødningerMangansulfat 32Både mark og forsøg

GRUNDBEHANDLING: Hele forsøgsarealet grundgødes af landmanden med husdyrgødning efter gældende gødningsplan (50-80 kg NH4-N/ha). Husdyrgødning skal spredes jævnt på hele forsøgsarealet. Det er vigtigt at der ikke sker stop/overlap i forsøgsværtens gødningstilførsel over forsøgsarealet.

Der udtages en repræsentativ prøve af den husdyrgødning der spredes på forsøgsmarken. Tidspunkt for udtagning af prøven aftales med forsøgsværten. Prøven sendes til analyse ved Eurofins Agro, påklæbet stregkodelabel og sammen med den fortrykte følgeseddel.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der må ikke tilføres anden gødning til forsøget end gylle som beskrevet under grundbehandling og forsøgsgødningen, uden yderligere aftale med Sven Hermansen.
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (strigling/radrensning) udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretning, således at alle parceller belastes ens. Ligeledes foretages sprøjtning og tromling ved. evt. manganmangel også at forsøgsværten i agerretningen. Alle markens behandlinger noteres under grundbehandlinger i PC-Markforsøg.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Som landmandens markGrundgødet
2Som landmandens markGrundgødet
15-04-2018 - 00
Ved såning
50 kg N500 kg Øgro 10-3-1
13 kg P
55 kg K120 kg Kaliumsulfat 41 S
23 kg Mg150 kg Kieserit
3Som landmandens markGrundgødet
15-04-2018 - 00
Ved såning
100 kg N1000 kg Øgro 10-3-1
26 kg P
60 kg K120 kg Kaliumsulfat 41 S
23 kg Mg150 kg Kieserit
4Som landmandens markGrundgødet
15-04-2018 - 00
Ved såning
50 kg K120 kg Kaliumsulfat 41 S
23 kg Mg150 kg Kieserit
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Hele forsøgsarealet grundgødes af landmand, som beskrevet under Grundbehandling. Forsøgsgødningerne udbringes i perioden efter forsøgsværtens såbedsharvning og senest to dage efter såning af vårbyggen. Øgro i led 2 og 3 nedbringes med såmaskine eller kombimaskine, da gødningen er attraktivt foder for fugle. De mineralske gødninger i led 2-4 kan blandes før udbringning. Vær opmærksom på afblanding. De mineralske gødninger spredes oven på jorden.

GØDNING: Leveres at Teknologisk Institut.

UDSÆD: Skaffes lokalt

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. .
Prøven sendes til Agrolab
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
JORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P02Stadium 31
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Koldkærgård skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
 
P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelBYGRUST % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelMELDUG % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P04Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
Bedømmes kun, hvis der er etabeleret udlæg
 
P05Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages 250 g fra hver parcel, som samles til en ledprøve.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

PLANTEPRØVE: I P02 udtages planteprøver jævnfør metode 2: Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.
Undgå at beskadige bladene. Tag ikke visne blade eller blade med sygdomstegn eller anden beskadigelse. Der udtages 20 blade pr. parcel, dvs. 80 blade pr. led. Tjek vægten, minimum 25 g frisk plantemateriale.

Koldkærgård skyller og tørrer prøverne samt videresender til Yara i England.
Husk at registrere indsendelsesdato i PC-markforsøg. Et tip: Ved at holde Ctrl-knappen nede, mens flere parametre markeres, kan den samme dato registres for flere parametre på en gang.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

MEDFINANSIERING: Projektet har fået tilskud fra ”Grønt udviklings- og Demonstrationsprogram” (GUDP) samt "Fonden for økologisk landbrug".

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til chefkonsulent Sven Hermansen: 2931 4643 eller på mail: svhe@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk