Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
040261818 Storskalaforsøg med nitrifikationshæmmer i gylle til kartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-06-2018
Fordelingsdato: 10-04-2018
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge, om tilsætning af nitrifikationshæmmeren Vizura til gylle har en effekt på udbyttet i kartofler.

BAGGRUND: Ved gødskning med husdyrgødning vil en del af gødningens ammoniumkvælstof blive omdannet til nitrat. Hvis ikke den dannede nitrat optages af en afgrøde kan det føre til risiko for kvæstoftab ved nitratudvaskning. Dette er specielt et problem ved afgrøder som kartofler, hvor der går forholdsvis lang tid fra husdyrgødningen udbringes til afgrøden er så meget i vækst at den kan optage den tilførte kvælstofmængde og som ofte dyrkes på de sandede jorder, hvor risikoen for udvaskning er størst. Tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle forsinker omdannelsen af gyllens ammonium til nitrat. Tilsætningen af nitrifikationshæmmer kan derfor potentielt begrænse nitratudvaskningen og dermed sikre et højere udbytte i kartofler.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal anlægges i en kartoffelmark, hvor der planlægges udbragt organisk gødning i 2018. Forsøget er et storskalaforsøg. Det er en forudsætning at gyllen kan udbringes med GPS, således at rækker der er tilført gylle hhv. med og uden Vizura kan genfindes præcist ved høst. Ved høst skal landmanden kunne benytte GPS- og online udbyttemålingssystem til at bestemme udbyttet i rækker der henholdsvis er tilført Vizura og ingen Vizura. Udbyttekort skal kunne udlæses og leveres til Teknologisk Institut som *.shp (shapefil), *.csv eller *.tiff (geotiff)).

ANLÆGSDATA: Storparceller, hvor bruttobredden af parcellen er tilpasset gyllenedfælderens bredde, hvor der tages 1 træk pr. parcel. Bruttoparcellen skal som minimum være 4 meter breddere end kartoffeloptageren. Nettobredden svarer til kartoffeloptagerens bredde. Bruttoparcellængde svarer til markens længde fra forager til forager.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 600m2. Høstparcel minimum 150m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse og udbringning af gødning foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
115-04-2018
Før lægning
NH4-NGylle, svin 1695
215-04-2018
Før lægning
NH4-NGylle, svin 1695
2 l Vizura
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1695EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Em38 måling udføres af Teknologisk Institut inden gyllenedfældning. Gyllen udbringes med GPS, således at rækker der er tilført gylle hhv. med og uden Vizura kan genfindes præcist. Der sættes en hvid flexstok i hvert hjørne af hver parcel ved start og slut af hver parcel. Disse stokke skal afsættes med RTK-GPS af Teknologisk Institut. Hvis afsætning af parcelhjørner med RTK-GPS sker før pløjning, må de hvide stokke flyttes kortvarigt ved pløjning. Kontakt Torben Pedersen, mobil 72203396, for planlægning af kørsel med EM38 slæde samt afsætning af parcelhjørner med RTK-GPS.
Der nedfældes samme mængde gylle i begge led. Der udtages en gylleprøve ved nedfældning, gyllen skaffes lokalt.
Ved høst skal landmanden kunne benytte GPS- og online udbyttemålingssystem til at bestemme udbyttet i rækker der henholdsvis er tilført Vizura og ingen Vizura. Udbyttekort over forsøgsarealet skal kunne udlæses, og sendes til Hanne Bach, Teknologiosk Institut, hjb@teknologisk.dk
Der skal være en forsøgsmedarbejder tilstede ved nedfældning af gylle og ved høst.

LÆGGEMATERIALE: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2018, Før gyllenedfældning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ForsøgEM 38 mS/m.
Udføres af Teknologisk Institut, som overkører hele forsøgsarealet inden gyllenedfældning.
 
P0215-09-2018
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0301-10-2018, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare
TØRSTOF, % af råvare
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PRØVEUDTAGNING:

Optager med sorterbord:
• For at sikre at prøven bliver repræsentativ, skal der udtages mindst to delprøver per parcel. Der udtages 5 kg pr. gang. Disse prøver blandes sammen for senere udtagelse af slut prøve. Metoden er valgt, da prøver udtaget løbende nemt kan blive udvalgte kartofler, så den ikke bliver repræsentativ.
Ved udtagelse af prøver er det vigtigt ikke at påvirke vejeceller som er monteret på enkelt ruller på sorterbordet.
• Det er vigtigt at delprøverne udtages på samme sted/ måde i alle høstrækker/parceller
• Brug spande til hver delprøve. Udtag prøven med flad fordreskovl. Der tages ca. 10 skovlfulde til hver spand ca. 5 kg. Ved ende af række/parcel blandes delprøver sammen i prøvesæk som opmærkes med stregkodelabel.

Optager uden sorterbord:
• Ved aflæsning efter rækker/parcel aflæsses 1/3 af tanken, herefter udtages der prøver i spande (2*5 kg, ved meget store rækker/parceller bør der udtages flere).
• Ved endt aflæsning blandes prøverne sammen i prøvesæk som opmærkes med label

Analyser af stivelse: Der bør altid tages min. 2 analyser på samme prøve, er der mere end 0,3 % forskel tages der en 3 prøve. Slutværdi er en middelværdi af 2-3 analyser.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering- her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 8740 5437 eller på mail: manh@seges.dk.Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk