Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
030131818 Biostimulanter til majs - storparcel Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-10-2018
Fordelingsdato: 28-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Kim Wendelboe
Telefon: 7220 1130
Email: kwe@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af biostimulanter for udbytte og kvalitet i majshelsæd.

BAGGRUND: Det forlyder fra udlandet, at påføring af biostimulanter på majsfrøene skulle kun forbedre væksten gennem en forbedret rodudvikling og optagelse af næringsstoffer. Der er brug for at undersøge, om det kan erstatte placeret fosfor.

FORSØGSSTEDER: LFE 2 (AgriNord), LFE4 (LMO) og LFE 10 (Sønderjysk Landboforening).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges på JB 1-4. På JB 1 og 3 skal der være mulighed for at vande optimalt efter Vandregnskab Online. Anlægges i majsmarker med Rt på mindst 5,8, forfrugt majs og med pløjning. Forfrugten må ikke have været græs/kløvergræs i de seneste 2 år. Forsøgsarealet skal være kvikfrit, og jordtypen skal være jævnt og meget ensartet. Fosfortallet må ikke overstige 5.

 • I LFE 2 foretages såning og høst af Hvornum Maskinstation A/S.
 • I LFE 4 foretages såning og høst af Tjele Maskinstation.
 • I LFE10 foretages såning og høst af Rostgård Maskinstation.

  Majsen høstes med udbyttemåler og NIR sensor til tørstofmåling. Udbyttet måles tillige på en vogn med vægt som et ekstra tjek af udbyttet. Udbyttet registreres i TELEMATIC, så der kan udarbejdes udbyttekort og udbytte kort inklusiv tørstof registreringer fremsendes til Teknologisk Institut umidelbart efter snitning af majs. Der sendes en regning til SEGES PlanteInnovation, att. Martin Mikkelsen for ekstra omkostninger til maskinstation for såning og høst af forsøget.


 • ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i en regulær og ensartet mark og mindst et såtræk (9 m) fra skel. Parcellerne anlægges i markens længde ekskl. foragre og skal være minimum 100 m og gerne 200-300 meter lange. Parcellerne skal være lige lange. Bredden på bruttoparcellerne er 9 meter (12 rækker), som svarer til såmaskinens bredde. Høstparcellen svarer til bredden på majsskærebordet på finsnitteren og må maks. have samme bredde som såmaskinen. Majsen i marken omkring forsøget sås helt ind til forsøget. Parcelgrænser skal opsprøjtes, når majsen har 4-6 blade. Parcellerne markeres med gule pinde.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Organiske gødningerGylle, kvæg, Gennemsnit.Både mark og forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GRUNDBEHANDLING: Forsøgsarealet tildeles kvæggylle som den omgivende mark, der nedfældes før pløjning. Mængden noteres under grundbehandling. Der udtages en gylleprøve til analyse Det er vigtigt at der ikke køres tom hvor forsøgsarealet skal placeres. Tilsættes en nitrifikationshæmmer til gyllen noteres hvilken samt dosering.


  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE anvendes anden udsæd og startgødning end noteret i forsøgsplanen. Ellers behandles forsøget som omgivende mark. Forsøget skal holdes fri for ukrudt.

  VANDING: På JB 1 og 3 skal der være mulighed for vanding efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Biostimulanter og startgødning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  101-04-2018
  Såning af Ambition UDEN STARCOVER
  Såning
  01-04-2018
  Samme NP-gødning, som anvendes i marken omkring forsøget
  10 kg PPlaceret
  N
  201-04-2018
  Såning af Ambition UDEN STARCOVER
  Såning
  01-04-2018
  Der placeres samme mængde N i NS 27-4, som der placeres i NP-gødningen i led 1
  NPlaceret
  301-04-2018
  Såning af Ambition MED STARCOVER
  Coatet udsædStarcover
  01-04-2018
  Samme NP-gødning, som anvendes i marken omkring forsøget
  10 kg PPlaceret
  N
  401-04-2018
  Ambition MED STARCOVER
  Coatet udsædStarcover
  01-04-2018
  Der placeres samme mængde N i NS 27-4, som der placeres i NP-gødningen i led 1
  NPlaceret
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: I LFE2 sås og høstes forsøget af Hvornum Maskinstation A/S, v/Poul Højbjerg, mobil 20 16 02 66. I LFE10 sås og høstes forsøget af Rostgård Maskinstation, v/Jørgen Rostgård, mobil 41 40 71 06. Majsen sås, så snart jordtemperaturen er 8 ºC, og der er udsigt til en stabil vejrudvikling. Der sås 10 majsfrø pr. m2. Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkant frø. Startgødning SKAL placeres i 10 cm dybde og 5 cm ved siden af frøene.

  Behandling med biostimulant:
 • Led 1 og 2: uden STARCOVER
 • Led 3 og 4: med STARCOVER

  Gødningstildeling placeret ved såning:
 • I led 1 og 3 placeres 10 kg P pr. ha i NP-gødningen, som anvendes i marken omkring forsøget
 • I led 2 og 4 placeres samme mængde kvælstof i NS 27-4, som der placeres i led 1 og 3.

  Der omregnes således:
  I led 1 og 3 anvendes 10 kg P:
  10 kg P / (% P i NP gødningen/100) = kg NP gødning pr. ha.
  kg NP gødning pr. ha * (% N i NP gødning /100) = kg N pr. ha. anvendt i led 1 og 3
  kg N pr. ha. anvendt i led 1 og 3 / (% P i NP gødningen/100) = kg NP gødning pr. ha

 • UKRUDTSBEKÆMPELSE: Ukrudtsbekæmpelsen foretages som i den omgivende mark. Forsøget SKAL holdes fri for ukrudt.

  GØDNING: Startgødning leveres af forsøgsværten. Der skal anvendes samme startgødning, som anvendes i marken omkring forsøget. Der må kun gives den startgødnings dosis som er angivet under forsøgsbehandlinger. Derudover gødskes forsøget som marken omkring. NS 27-4 skaffes lokalt (OBS: NS 27-4 udsendt af Teknologisk Institut må IKKE anvendes i dette forsøg).

  UDSÆD: Udsæd af sorten Ambition med og uden STARCOVER leveres af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2018, April, Før udbringning af husdyrgødning.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0215-06-2018, Juni
  ledPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
  0=meget dårligt og uens udviklede planter, 10=kraftigt og ens udviklede planter
   
  ledPLANTEHØJDE cm.
  fra jordoverfladen til bladspids.
   
  P03Stadium 83, Før høst
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 10 m række. m2 måleflade (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
   
  P04Stadium 83 - 85, Ved høst, Finsnitter
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  MÅLES PÅ FINSNITTER. (stængel + blade + kolbe)
   
  ParcelTØRSTOF % af råvare.
  MÅLES PÅ FINSNITTER. Se tekstafsnit MÅLING AF UDBYTTE OG TS-INDHOLD
   
  P05Stadium 83 - 85, Ved høst, Vejevogn
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Se PRØVEUDTAGNING nederst
  STIVELSE, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  MÅLES PÅ VEJEVOGN. (stængel + blade + kolbe)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se tekstafsnittene PRØVEUDTAGNING og MÅLING AF UDBYTTE OG TS-INDHOLD
  TØRSTOF, % af råvare


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  HØST: Majsen SKAL høstes med en finsnitter med udbyttemåler og NIR-sensor til tørstofmåling ved stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32-34 % i led 1. Kernerne vil være dejagtige og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Der snittes med 4-6 mm snitlængde, så der kan udtages en repræsentativ afgrødeprøve. Af hensyn til prøvehåndtering, skal høstes mandag til onsdag. Udbyttemåler skal kalibreres umiddelbart før høst og må IKKE kalibreres løbende. Vejevogn skal også være kalibreres før høst.

  MÅLING AF UDBYTTE OG TØRSTOFINDHOLD:

  P04: FINSNITTER: Udbyttet i hver parcel registreres med udbyttemåler på finsnitteren. Tørstofindholdet registres med NIR-måler på finsnitteren og ved analyse af parcelprøve. Data for udbytte og tørstofindhold registreres positionsbestemt med TELEMATIC.

  P05: VEJEVOGN: Udbyttet måles også med vogn med vægt.

  PRØVEUDTAGNING P05: Prøven udtages ved at udtage håndfulde flere steder i bunken, efter aflæsning af udbyttet fra hver parcel. Ved høst udtages en prøve på 1 kg af hver parcel. Prøverne skal opbevares på køl i marken. Køleelement og prøver skal være adskilt af avispapir, så planteprøverne ikke rører direkte ved elementerne. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels og sendes straks til Koldkærgård. De skal sendes eller leveres samme dag til Koldkærgård. Sendes de, skal de sendes med kurrer. Koldkærgård tørrer og videresender prøven til Eurofins.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 or mail mam@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  18-04-2018Betaling for forsøgsarbejde tilføjet (KAFI)
  25-05-2018Grønmasseprøve til Eurofins i P05, ændret fra parcelpr. til ledpr. (ABV).  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk