Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
020141818 Hestebønnesorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-09-2018
Fordelingsdato: 07-03-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse forskelle i sorternes tolerance overfor angreb af bedebladlus og resistens overfor hestebønnebladplet, chokoladeplet, vikkeskimmel og rust.

BAGGRUND: Forsøgene er del af GUDP projektet FABARES, hvor hestebønnesorter med forskellige genetisk oprindelse testes for at se om der er forskel i resistens mod sygdomme (chokoladeplet, vikkeskimmel og hestebønnebladplet) og tolerance overfor angreb af bedebladlus. Projektet forløber fra 2015-2018. I projektet foretages forædling af hestebønnesorter med bedre resistens mod hestebønnebladplet. I 2018 gennemføres supplerende forsøg for at få et stærkere datagrundlag på bladlus og sygdomme.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning. Anlægges i arealer med lavt ukrudtstryk og UDEN rodukrudt. Forfrugten må ikke være bælgsæd eller kløvergræs. Der må ikke være dyrket ærter eller hestebønne de seneste 5 år. Anlægges i en mark med hestebønne, markært, blandsæd eller ugødet vårsæd. Forsøget skal hegnes. Anlægges på JB 5-7 eller vandet sandjord.

Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med småparcelteknik. Design skal tilpasses, så der tages højde for arbejdsbredden af maskiner til ukrudtsrenholdelse, såning og høst for at undgå kørespor i parcellerne. Eventuelt værn tilsås med sorten Fuego. På sandjord anlægges forsøget, så det er muligt at vande uden at køre i forsøgsparcellerne.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Økologiske præparaterBlindharvningBåde mark og forsøg
JordbehandlingUkrudts-harvningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Hvis Kt i jordprøven er under 6, tilføres forsøget Patentkali op til Kt=8, hvis der ikke på anden måde tilføres K. Patentkali skaffes lokalt. Der må ikke tilføres N-gødning til forsøget.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Ukrudtsbekæmpelse: Alle parceller blindharves en til to gange. Pas på med ukrudtsharvning lige omkring fremspiring, da de sprøde spirer let knækkes. Herefter ukrudtsharvning efter behov. Ukrudtsharvningerne kan fortsætte indtil afgrøden er 10-12 cm høj. Oplysninger om ukrudtsbekæmpelse skal oprettes som grundbehandlinger i PC-Markforsøg.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Hestebønnesort
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Fanfare
2Stadium 00Fuego
3Stadium 00Boxer
4Stadium 00Stella
5Stadium 00Lynx
6Stadium 00Taifun
7Stadium 00Tiffany
8Stadium 00Vertigo
9Stadium 00Birgit
10Stadium 00Daisy
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der sikres et veletableret såbed, så man får optimal fremspiring. Hestebønne sås i 8 cm dybde og med 45 spiredygtige frø/m². Forsøget skal sås når jorden er tjenlig og senest den 10. april.

HEGN: Der opsættes hegn efter anlæg for at modvirke skader forårsaget af harer, da harerne er vilde med hestebønner lige så snart de kommer op. Hegnet skaffes lokalt.

UDSÆD: Udsæd leveres fra Teknologisk Institut. Ved behov for ekstra Fuego kontakt Teknologisk Institut.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0110-03-2018, Før anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Udtages inden evt. tilførsel af kaliumgødning. Registrer indsendelsesdato i PcM.
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P02Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgSÅDYBDE cm, .
 
P03Stadium 32, 14 dage efter sidste ukrudtsbekæmpelse, Alle parceller bedømmes samtidig
ParcelHESTEBØNNE planter/m2, .
 
P04Stadium 51 - 61, Første blomsterknopper er synlige til 10% af blomsterne er åbne
ParcelVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
Anvend skalaen vist i tekstafsnittet BEDØMMELSE AF VÆKSTSTADIUM I P04. Bedømmelse fortages, når led 2 er i begyndende blomstring.
 
ParcelBLADLUS % planter m.
 
P05Stadium 69
ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
 
ParcelRUST % dækning.
 
ParcelBLADLUS % planter m.
 
ParcelHESTEB.BLADPLET % dækning.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelVIKKESKIMMEL % dækning.
 
P06Stadium 75, 50% bælge i fuld størrelse
ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
 
ParcelRUST % dækning.
 
ParcelBLADLUS % dækning af plante.
 
ParcelBLADLUS % planter m.
 
ParcelHESTEB.BLADPLET % dækning.
 
ParcelVIKKESKIMMEL % dækning.
 
P07Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelMODENHED dato for.
 
P08Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 2 kg pr led. Der må helst ikke være knækkede kerner i prøven. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVE.
1000 KORNSVÆGT, g
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


BEDØMMELSER AF VÆKSTSTADIUM: P04: BBCH-skalaen er ikke særlig detaljeret og vi vil kende sorternes forskel i tidlighed. Derfor anvendes nedenstående detaljerede beskrivelse af vækststadium:

Skala til bedømmelse af vækststadier:
50 ingen blomsterknopper synlige
51 blomsterknopper i nederste krans
52 blomsterknopper i to nederste kranse
53 blomsterknopper i tre nederste kranse
60 begyndende blomstring af nederste krans
61 10% af blomsterne åbne

KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages en kerne/frø-prøve til Koldkærgård. Prøven sendes samme dag, som der er høstet. Prøven må ikke sendes på en fredag med mindre afgrøden er tør. Koldkærgård laver NIT-analyser og TKV.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med mængde, type og dato. Forsøget afsluttes med notat om faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet”

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71, email: inb@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk