Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
040221818 Flydende fosforgødninger til stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-04-2018
Fordelingsdato: 10-04-2018
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At beskrive effekten af placering af en relativ lille mængde fosfor i rillen ved lægning af kartoflerne.

BAGGRUND: Fosfor er en knap ressource, men et vigtigt næringsstof i kartofler, som fremmer en tidlig rod- og knolddannelse. Udenlandske studier, publiceret i 2014, viser, at fosfor bør placeres, når fosfor tilføres i form af handelsgødning. I samme sæson, som gødningen tildeles, vil udnyttelsesgraden være 25-35 pct. ved placeret gødning og kun 1-10 pct. ved bredspredt gødning. Der er udført ganske få forsøg i Danmark med fosfor i kartofler, og disse forsøg ligger mange år tilbage. Hvis fosfor placeres direkte i rillen eller endog sprayes på læggekartoflen kan udnyttelsen af fosfor måske være endnu højere, og fosforbehovet derfor lavere?

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges i stivelseskartofler, hvor der kan vandes optimalt. Forsøgene placeres således, at der kan køres med marksprøjte og vandingsmaskine, uden at sporene gennemskærer forsøget.
Der anlægges to forsøg i hver forsøgsenhed, gerne i samme mark. Det ene forsøg må ikke få tilført gylle, det andet forsøg tildeles ca. 20 kg P i gylle som grundbehandling inden anlæg.

ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2, Bruttoparcel 4. eller 6 rækker med en parcellængde der sikrer at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
HandelsgødningerNS 27-4Kun forsøg
Patentkali, Kun forsøg
FungiciderMonceren FS 250Kun forsøg
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg1716

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1716EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

GRUNDBEHANDLING:
To af forsøgene tildeles ca. 20 kg P i gylle inden anlæg. Mængde udbragt gylle noteres under grundbehandlinger. Hvis der laves en analyse af gyllen, skal resultatet af analysen indberettes som notat i PC-Markforsøg. Efter tilførsel af gylle, reguleres med N og K i handelsgødning, så det passer nogenlunde med markens behov.
I de to andre forsøg tilføres ingen gylle som grundbehandling. Her grundgødes med NS 27-4 og Patentkali, så det passer med markens behov.
Der må ikke tilføres anden P-gødning end forsøgsbehandlingen og gylle i forsøg med gylle.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Fosfor
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen fosfor
28-04-2018
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
215-04-2018
10 kg P50 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret i rillen
28-04-2018
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
315-04-2018
20 kg P101 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret i rillen
28-04-2018
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
415-04-2018
10 kg P111 l Flex Basis NP 5-8
Placeret i rillen
515-04-2018
10 kg P105 l Bio NP 5-8
Placeret i rillen
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Planteafstand 33 cm.
  • Alle led behandles med 1 l Monceren FS 250 pr. ha. ved lægning.
  • I led 4 og 5 blandes Flex Fertilizer NP 5-8 eller Bionutria NP 5-8 sammen med Monceren ved lægningen og sprøjtes direkte på kartoflen. Der skal derfor ikke anvendes vand. Vægtfylden på Flex Fertilizer NP 5-8 er 1,2 kg pr. liter, og vægtfylden på Bio NP 5-8 er 1,19. kg pr. liter. Brug handsker og briller ved håndtering af gødningen.
  • I led 2 og 3 placeres tripelsuperfosfat i rillen i forbindelse med lægning.
  • I led 1-3 skal der før kartoflerne hyppes suppleres med en lille mængde kvælstof i NS-27-4 for at sikre den samme mængde kvælstof i alle forsøgsled. Der tilføres derfor 6 kg N, dvs 23 kg NS 27-4.
LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Kuras leveres fra AKV og KMC.
GØDNING: Gødning til forsøgsbehandlingerne leveres fra Teknologisk Institut. Gødning til grundbehandlingerne skaffes lokalt.

KEMI: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2018, Før anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0215-05-2018, Ved 90 % fremspiring
ParcelFREMSPIRET % planter.
 
P0315-06-2018, 14 dage efter fremspiring
ParcelFOSFOR TESTER P-predict, .
Se tekstafsnit "Måling med fosfortester"
 
P0415-08-2018, Før afmodning, dog senest 1. september
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0501-10-2018, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


MÅLING MED FOSFORTESTER: Afgrødens fosforstatus skal måles med den nyudviklede fosforsensor fra KU. Målingerne skal ske med en måler fra SEGES. Enten kan man selv måle eller også måler SEGES. Det aftales med Torkild Birkmose, 30313977, hvem der skal foretage målingerne.
OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne analyseres ved forsøgsstederne.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Monceren FS 250 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk