Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
031141818 Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, afgræsningsforsøg UDLÆGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-04-2018
Fordelingsdato: 11-04-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At registrere afgræsningsegenskaber i sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den to-årige værdiafprøvning ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på en økologisk afgræsningsmark, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter regnskab. Arealet må ikke være kløvertræt, dvs. at der skal have været mindst et kløverfrit år før såning af udlæg. Forsøget udlægges i vårbyg, grønært, grønbyg eller uden dæksæd. Der høstes ikke forsøgsmæssigt i udlægsåret. I 1. og 2. brugsår udføres registreringer til bedømmelse af afgræsningsegenskaber, og der høstes vraggræs.

Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Varighed: Forsøg ligger i udlægsåret + 2 brugsår. Forsøget skal anlægges mindst 30 m fra skel og mindst 100 m fra det led, hvor køerne kommer ind, så forsøget ikke ødelægges af køernes drivgange.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.
VÆRN: Omkring række (før og efter).

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Hvis der anvendes vårbyg som dæksæd, gødskes med moderate mængder gylle. Det er vigtigt, at undgå lejesæd i dæksæden. Efter høst af dæksæd gødskes udlæg som den omgivende mark (husk at tage hensyn til tidligere anvendte mængder kvælstof i husdyrgødning). Strigling mod ukrudt skal undgås. Arealet bør have en græshøjde på 5-7 cm ved udgangen af oktober måned. Hvis dette ikke kan ske ved afgræsning, skal det afpudses. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Tidlig måleblanding
26 kg Sortsbl. rajgr.8 kg Mathilde
8 kg Karatos
5 kg Kimber
5 kg Betty
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
2Stadium 00
Tidlig, alm. rajgræs
30 kg Giant
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
3Stadium 00
Tidlig, alm. rajgræs
22 kg Genesis
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
4Stadium 00
Tidlig, alm. rajgræs
30 kg Mathilde
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
5Stadium 00
Tidlig, alm. rajgræs
22 kg Kimber
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
6Stadium 00
Tidlig, hybrid rajgræs
30 kg Lampard
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
7Stadium 00
Tidlig, rajsvingel
30 kg Perseus
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
8Stadium 00
Middeltidlig, måleblanding
26 kg Sortsbl. rajgr.8 kg Novello
8 kg Dunluce
5 kg Option
5 kg Arsenal
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
9Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
22 kg Arelio
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
10Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
22 kg Arnando
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
11Stadium 00
Middeltidlig, strandsvingel
30 kg Rosparon
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
12Stadium 00
Sidlig, måleblanding
26 kg Sortsbl. rajgr.8 kg Masai
8 kg Polim
5 kg Humbi 1
5 kg Ensilvio
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
13Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
30 kg DLF LFT-4465
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
14Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
30 kg DLF LFT-4441
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
15Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
30 kg Melforce
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
16Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
22 kg Barsteiner
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
17Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
30 kg Senada
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
18Stadium 00
Sildig, strandsvingel
30 kg Paolo
2 kg Silvester
2 kg Rivendel
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Anvendes der vårbyg som dæksæd, anvendes der moderate mængder udsæd, maks. 60 kg pr. ha til helsæd og maks. 100 kg pr. ha til grønkorn eller korn til modenhed. Forsøget sås med parcelsåmaskine omkring 1. april. Sådybde max. 1 cm. Forsøgsarealet SKAL være jævnt og tromlet fast inden såning af udlægget. På lerjord tromles også efter såning.

UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 18 x 1,5 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Forår
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0215-05-2018, Maj, ved problemer med fremspiring kontaktes Torben S. Frandsen
ParcelFREMSPIRING GRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10 = tæt bestand.
 
ParcelFREMSPIRING KLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P0315-08-2018, 14 dage efter høst af dæksæd eller ved høst af 1. slæt ved etablering i renbestand
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelGRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 


HØST: Der høstes ikke forsøgsmæssigt i udlægsåret. (I brugsår 1 og 2 udføres registreringer til bedømmelse af afgræsningsegenskaber, og der høstes vraggræs.)

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING, SORTSFORSØG: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk