Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
020021718 Rødkløver i vinterrug EFTERVIRKNING i vårsæd Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-07-2018
Fordelingsdato: 03-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Kim Wendelboe
Telefon: 7220 1130
Email: kwe@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge den udbyttemæssige værdi af rødkløver undersået i vinterrug og efterfølgende nedpløjet som gødning til vårsæd.


BAGGRUND: Økologiske planteavlere mangler kvælstof til afgrøderne. Erfaringer viser, at rødkløver undersået i vinterrug er en sikker efterafgrøde, og en fortræffelig kilde til kvælstof i en efterfølgende vårsæd. Forsøget vil bidrage med data og erfaring, så denne metode kan finde udbredelse på de økologiske marker.


FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges, hvor 020021717 er gennemført korrekt. Forsøget er en fortsættelse af sidste års forsøg, hvor rødkløver blev udlagt i led 5 og 6. Forsøget gennemføres hvor etableringen af rødkløveren og forholdene i øvrigt er acceptable i forhold til forsøgets formål. Efter forårspløjning af forsøget og tildeling af forskellige mængder svinegylle (med min 2 kg NH4-N pr. ton) til led 2, 3 og 4 sås vårbyg. Der høstes forsøgsmæssigt i alle led, hvorved effekten måles i vårbyggen.


ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt i 2017, se skitse nederst, og er markeret på en sådan måde, at parcellerne kan genfindes i 2018 efter forårspløjning af efterafgrøderne. Parcellerne er anlagt min. 2 meter bredere end høstbredden på mejetærskeren, og med min 25 m værn rundt om forsøget. I tilfælde hvor forsøget er anlagt i flere rækker, er der min 25 m værn imellem, således at gyllevognen kan komme rundt uden at køre i parcellerne. Parcellerne af vårbyg sås med alm. såmaskine og placeres midt i parcellen på samme sted og samme størrelse (min 30 m2), som høstparcellen i vinterrug i 2017.

OBS: Der må ikke køres med vandingsmaskine eller gyllevogn i parcellerne.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 96m2. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Forsøgsarealet må ikke tilføres andet gylle end det der er beskrevet i forsøgsbehandling. Såfremt marken har behov for ikke-N gødning som mangan, kalium og/eller svovl tilføres dette på hele forsøgsarealet og mængderne noteres. Der gennemføres mekanisk ukrudtsbekæmpelse i forsøget efter alm. god praksis. Hvis marken vandes skal forsøgsarealet vandes på samme måde. Dato og tildelt mængde noteres undergrundbehandlinger. Der må ikke køres i nettoparcellerne.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning (2018) og rødkløver (2017)
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Ubehandlet
222-02-2018
14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
NH4-NGylle, svin 1650
08-03-2018
Før såning
40 kg NH4-NGylle, svin 1651
Nedfældet
308-03-2018
Før såning
80 kg NH4-NGylle, svin 1651
Nedfældet
408-03-2018
Før såning
120 kg NH4-NGylle, svin 1651
Nedfældet
5Udlagt i 2017Rødkløver3 kg Suez
6Udlagt i 2017Rødkløver6 kg Suez
7Efteråret 20173 gange Harvning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1650EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1651EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gyllen i led 2-4 må udbringes både før og efter pløjning. Gives gyllen før pløjning er det vigtigt at der ikke sker ammoniakfordampning, pga. at gyllen står længe i åbne nedfælde-riller. Hele forsøgsarealet inkl. parcellerne med efterafgrøder nedpløjes 1-2 uger før forventet såning. Pløjningen gennemføres ensartet, og det er vigtigt med fuld gennemskæring. Pløjningen skal ske i agerretningen, med indkørsel i parcellerne fra samme side hver gang. Sørg for at pløjning foretages omhyggeligt og ved langsom hastiged, så jorden flyttes minimalt. Såbedstilberedning og såning sker på tværs af agerretningen dvs. på langs af parcellerne. Der sås en normal udsædsmængde af vårbyg i parcellerne, ca. 350 planter pr. m2. Vårbyg sås på tværs af agerretningen i hele bruttoparcellen fra 2017 og høstes forsøgsmæssigt i de samme høstparceller som i vinterrugen i 2017.

Forsøgsbehandling:
 • Led 1 tilføres ingen gødning
 • Led 2-4 tilføres gylle med stigende mængder NH4-H indhold før såning
 • Led 5-6 nedpløjes rødkløver udlagt i 2017 som gødning (to forskellige udsædsmængder)
 • Led 7 tilføres ingen gødning

 • GYLLE: Svinegylle skal anskaffes lokalt. Gyllen behøver ikke at være økologisk, såfremt det er aftalt med værten. Indholdet af ammoniumkvælstof i gødningerne skal som minimum være på 2 kg NH4-N pr. ton. Indholdet tjekkes forudgående via gylleprøve (1650) som indsendes til Eurofins 14 dage inden gyllekørsel. Gyllen udbringes af Teknologisk Institut. Lokalt skal gyllen være omrørt før mandskab fra Teknologisk Institut ankommer til forsøget. Gyllen nedfældes i marts. Ved udbringning af gylle udtages en repræsentativ prøve (1651). Prøven sendes til analyse ved Eurofins, påklæbet stregkodelabel og sammen med den fortrykte følgeseddel.

  UDSÆD: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2018, Før gødskning
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 5, 6, 7
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0-75, Agrolab(plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 5, 6, 7
  JORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ParcelSPILDKORNS-PL. % dækning af jord.
   
  ParcelRØDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen rødkløver, 10=total dækning.
   
  ParcelHVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
   
  ParcelUKRUDT karakter 0-10, 0=ingen ukrudt, 10=tæt ukrudtsbestand.
   
  P02Stadium 28 - 30
  ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
   
  P03Stadium 51, Ved skridning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
  Hvis der observeres slæbespor i parcellerne efter pløjning, SKAL fagkonsulenten hos SEGES underrettes hurtigst muligt, for vurdering af, om høstparcellen skal forskydes
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg (der udtages prøver fra hver parcel). Ledprøverne sendes til KKG, der laver en NIT-analyse.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Maja Eline Petersen: 87 40 54 81 eller på mail: mpet@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  07-06-2018Kontaktperson ændret til Maja, SEGES (KAFI)


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk