Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
070761819 Eftervirkning af efterafgrøder udlagt i vårbyg og N-optag med satellit Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-12-2019
Fordelingsdato: 30-05-2018
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme eftervirkningen af olieræddike, græs og kløvergræs udlagt i eller efter vårbyg. Eftervirkningen, af forskellige efterafgrøder etableret i 2018, måles ved forskellige kvælstofniveauer til vårbyg etableret forår 2019. Herudover, er formålet at bestemme sammenhængen mellem satellitfotos, dronefotos og kvælstofoptagelse i efterafgrøden.

BAGGRUND: Efterafgrøder bliver pga. lovkrav stadig mere almindelige. Det er vigtigt at få det maksimale ud af efterafgrøderne i den efterfølgende vårsæd. Satellitfotos og dronefotos skal anvendes til udvikling af en model, der kan korrigere kvælstofbehovet på baggrund af efterårsoptagelse i forskellige efterafgrøder.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er 2-årigt og anlægges hvor forsøg 070761818 er gennemført korrekt. Efterafgrøde af græs, kløvergræs og olieræddike er udsået henholdsvis i foråret (græs og kløver græs) eller lige efter høst (olieræddike). GPS udstyr er i praksis nødvendigt for at anlægge fastliggende forsøgsparceller med vårbyg præcist. Forsøget er anlagt på JB 1-3. Der skal være vårbyg til høst 2019. Vårbyg udsåes med valgfri sort af landmanden.

ANLÆGSDATA: Efterafgrøder i faktor 2 er etableret i blokke på 20 x 30 meter, se skitse. I foråret 2019 anlægges småparceller med stigende mængder kvælstof i radomiserede design i 2/3 af blokken med hver efterafgrøde (række 1 og 2) . Række 1 og 2 anlægges mellem 2 kørespor. Række 3 (gentagelse 5 og 6) anvendes til planteklip- og billedtagning i efterafgrøderne efteråret 2018. Række 3 høstes ikke forsøgsmæssigt.
Teknologisk Institut skal tilrette design - kontakt Rikke Jensen 72 20 33 99 eller på mail: rje@teknologisk.dk.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 6 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 600m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg og S samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, skadedyrs- ukrudts- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov i hovedafgrøden.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof 2019
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-04-2019

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
201-04-2019

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
301-04-2019

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4


Faktor 2: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A(Ingen efterafgrøder efteråret 2018)Ingen efterafgrødeNedvisning
B(Olieræddike efterår 2018)Olieræddike
C(Rajgræs efterår 2018)Alm.rajgræs
D(Blanding 22 efterår 2018)Kløvergræsbland.
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Faktor 2
 • Led A holdes frem til 1. november 2018 helt ren med kermi. Der sprøjtes med glyfosat flere gange hvis nødvendigt.
 • I Led B er der sået Olieræddike umiddelbart efter høst. Se forsøgsplan 070761818
 • I led C og D er der udsået efterafgrøder i forået 2018. Se forøgsplan 070761818

Faktor 1 gennemføres i foråret 2019
 • I led 1 tilføres 40 kg N i NS 27-4 ved såning af vårbyg
 • I led 2 tilføres 80 kg N i NS 27-4 ved såning af vårbyg
 • I led 3 tilføres 120 kg N i NS 27-4 ved såning af vårbyg
Forsøget skal anlægges, således at der ikke køres med gyllevogne, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne.

UDSÆD: Vårbyg skaffes lokalt.

KEMIKALIER: Kemi til renholdes af led A skaffes lokalt.

GØDNING: Leveres af teknologisk institut
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-10-2018, Medio oktober
Alle målinger i P01 udføres kun i gentagelse: 5
ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1
Udføres kun i følgende Gentagelser: 5
NDRE-REFLEKTANS Drone.
Udføres af AU
 
ledUdføres kun i følgende led: B1, C1, D1
Udføres kun i følgende Gentagelser: 5
PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
Planteprøve til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse (metode 1). Planteprøverne må fordeles i hele gent. 5 og 6, selv om der er lavet ledfravalg. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
TØRSTOF, % i planteprøve
N, % i ts (mineralstofanalyse)
ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1
Udføres kun i følgende Gentagelser: 5
PLANTEDÆKKE % dækning, .
Plantedække bedømmes i række 3 (gent 5+6). Bedømmelsen sker i hele droneplottet, selv om der er lavet ledfravalg. 100% = jordoverfladen er dækket af planten; 0% ingen plantedækning.
 
ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1
Udføres kun i følgende Gentagelser: 5
JORDPRØVE-UDT. N-min 25-100, Agrolab(pl.pose).
En repræsentativ jordprøve i 25-100 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand OBS: Graveforespørgsel foretages
TØRSTOF, % i jord 25-100 cm
NH4-N, ppm i jord 25-100 cm
NO3-N, ppm i jord 25-100 cm
N-MIN, 25-100 cm dybde
ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1
Udføres kun i følgende Gentagelser: 5
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1
Udføres kun i følgende Gentagelser: 5
FOTO digital.
Se tekstafsnit FOTO
 
P0201-04-2019, Ved anlæg af vårbyg
Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, B1, C1, D1
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
N-MIN, 0 -25 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-100, Agrolab(pl.pose).
En repræsentativ jordprøve i 25-100 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, 25-100 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 25-100 cm
TØRSTOF, % i jord 25-100 cm
NO3-N, ppm i jord 25-100 cm
P03Stadium 90, Ved høst, af vårbyg
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
KERNE/FRØ-PRØVE .
Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
PARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
SPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

FOTO: Der tages et repræsentativt foto af hver af de store efterafgrødeparceller inklusiv den ubevoksede. Billedet tages fra brysthøjde og ind i parcellen.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

DRONEMÅLINGER: Måles kun i række 3 (gentagelse 5+6): Målinger af NDVI udføres med en drone udstyret med et multispektralt kamera, målingen udføres samtidig med planteprøver. Målingerne udføres af AU.

PLANTEPRØVE: Planteprøver udføres af forsøgsenheden og skal koordineres med SEGES:
Seniorkonsulent Nanna Hellum Kristensen
87 40 54 14 eller på mail: NHKR@seges.dk.
 • Planteklip SKAL udføres efter droneoverflyvning i række 3 (gentagelse 5+6) (se skitse) i P02, P03 og P04.
 • Der må IKKE tages planteprøver i gentagelse 1-4.
 • Der klippes ikke i led A ubehandlet.
 • Planteprøverne skal udtages i jævnfør metode: Arealbestemt næringsstofoptagelse (metode 1): se vejledningen Instruktion for udtagning af planteprøver.
 • Der klippes 6 felter á 0,5*0,5 m pr. led i række 3 (gentagelse 5+6) (se skitse), disse samles til en led prøve.
 • Prøverne sendes direkte til Agrolab.


JORDPRØVER: N-min prøverne i P02 udtages inden gødskning. Der udtages én prøve pr. behandling i Faktor 2. Det vil sige én for hver efterafgrøde/sort jord. N-min prøverne udatges i to dybder det vil sige 8 prøver i alt.

HØST: Kun gentagelse 1-4 høstes forsøgsmæssigt.

KERNE/FRØ PRØVE: Koldkærgård laver NIT-analyse og bestemmer renhed og vandprocent.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Forsøget finansieres GUDP.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 87 40 54 14 eller på mail: NHKR@seges.dk.Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk