Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
011051818 Vårbygsorter, A og B sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-09-2018
Fordelingsdato: 05-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter, som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste. Optagelse på dansk sortsliste giver adgang til optagelse på EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter, som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor afgrøden i 2017 IKKE var græs.

  FORSØGSSTEDER: LFE 18 (Koldkærgård), LFE 33 (NordicSeed Skive), LFE 33 (NordicSeed Holeby), LFE 36 (Sejet), LFE 44 (Tystofte).

  ANLÆGSDATA: LFE 18: Design tilrettes af Teknologisk Institut efter tilbagemelding fra den forsøgsansvarlige, i hvor mange rækker forsøget skal anlægges. Tystofte tilretter design for de resterende forsøgsenheder.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN:
  VÆKSTREGULERING:
 • Vurderes der at være behov for vækstregulering for at undgå lejesæd, behandles i stadie 31-33 med 0,2-0,3 l Trimaxx eller 0,3-0,5 l Medax Top + 0,3-0,5 l ammonium sulfat.
 • For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Tørkeramte afgrøder må ikke behandles.

  PLANTEVÆRN:
 • Vejledning i bekæmpelse af sygdomme meddeles senere i en forsøgsmeddelelse på LandbrugsInfo.
 • Skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt, forekommer der græsukrudt på arealet bekæmpes med egnede græsmidler.

  GØDNING:
 • Der gødskes som udgangspunkt med N efter Landbrugs og Fiskeristyrelsen norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvis det vurderes at jordens gødningstilstand er så god at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning.
 • Hvis det er muligt, placeres gødningen ved såning, alternativt nedharves den inden såning. På grovsandet jord med udvaskningsrisiko, deles kvælstofgødningen.
 • P og K tildeles efter behov.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding, vårbygFlair
  RGT Planet
  KWS Cantton
  Laurikka
  2Stadium 00Blanding, vårbygFlair
  RGT Planet
  KWS Cantton
  Laurikka
  3Stadium 00Evergreen
  4Stadium 00Laurikka
  5Stadium 00Charles
  6Stadium 00KWS Irina
  7Stadium 00RGT Planet
  8Stadium 00Scholar
  9Stadium 00Crossway
  10Stadium 00KWS Cantton
  11Stadium 00Dragoon
  12Stadium 00KWS Fantex
  13Stadium 00KWS Beckie
  14Stadium 00Flair
  15Stadium 00Laureate
  16Stadium 00CB Congo
  17Stadium 00CB13-3047
  18Stadium 00Embrace
  19Stadium 00Prospect
  20Stadium 00Cosmopolitan
  21Stadium 00Chanson
  22Stadium 00Raceway
  23Stadium 00Feedway
  24Stadium 00Newway
  25Stadium 00CB Cricket
  26Stadium 00CB Cora
  27Stadium 00CB Casper
  28Stadium 00Focus
  29Stadium 00Champ
  30Stadium 00Applaus
  31Stadium 00Ellinor
  32Stadium 00Fairway
  33Stadium 00Greenway
  34Stadium 00Stairway
  35Stadium 00Gateway
  36Stadium 00KWS Abbie
  37Stadium 00KWS Chrissie
  38Stadium 00CB16-5097
  39Stadium 00CB16-6022
  40Stadium 00CB16-8001
  41Stadium 00CB Costa
  42Stadium 00CB16-9047
  43Stadium 00Br12834hz1
  44Stadium 00Revanche
  45Stadium 00Chewy
  46Stadium 00Punch
  47Stadium 00Wish
  48Stadium 00SY 415584
  49Stadium 00SY Contour
  50Stadium 00LG Diablo
  51Stadium 00Luther
  52Stadium 00NOS 112.417-03
  53Stadium 00NOS 112.427-09
  54Stadium 00NOS 112.430-22
  55Stadium 00NOS 112.435-04
  56Stadium 00NOS 112.480-18
  57Stadium 00NOS 112.580-07
  58Stadium 00KWS 15/3586
  59Stadium 00KWS 16/2658
  60Stadium 00KWS 175086
  61Stadium 00KWS 17/2222
  62Stadium 00KWS 17/3931
  63Stadium 00KWS 17/3932
  64Stadium 00RP17011
  65Stadium 00LG Bronco
  66Stadium 00LGBU15-2870-A
  67Stadium 00LGBU16-2139-A
  68Stadium 00Firefoxx
  69Stadium 00Br 13768fz2
  70Stadium 00CB17-0001
  71Stadium 00CB17-0209
  72Stadium 00CB17-2002
  73Stadium 00CB17-2003
  74Stadium 00CB17-2004
  75Stadium 00CB17-2043
  76Stadium 00CB17-2147
  77Stadium 00CB17-2248
  78Stadium 00CB17-4046
  79Stadium 00CB17-5008
  80Stadium 00CB17-5063
  81Stadium 00CB17-6010
  82Stadium 00CB17-6054
  83Stadium 00CB17-8010
  84Stadium 00CB17-9071
  85Stadium 00SJ 176538
  86Stadium 00SJ 176707
  87Stadium 00SJ 176798
  88Stadium 00SJ 188051
  89Stadium 00SJ 188090
  90Stadium 00Fandaga
  91Stadium 00SY 416700
  92Stadium 00SY 416789
  93Stadium 00SY 416756
  94Stadium 00LGBN14223-2
  95Stadium 00LGBN14223-3
  96Stadium 00NORD 16/2616
  97Stadium 00SC 40066 R1
  98Stadium 00SC 38271 Q4
  99Stadium 00BR13712gz2
  100Stadium 00Accordine
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden beregnes til 300 spiredygtige kerner pr. m2. LFE 33 og LFE 36 tilsendes de beregnede udsædsmængder fra Tystofte/Teknologisk Institut.

  UDSÆD: Leveres fra Tystofte/ Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 37 - 69, -, Ved sygdomsangreb, der viser en sortsdifferentiering
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 1,25 kg pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høst-label. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SORTERING, % kerner > 2,5 mm
  VAND, % i kerne/frø
  SORTERING, % kerner > 2,8 mm
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 7, 19, 47
  KERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Dette er IKKE en ekstra prøveudtagning. Tystofte videresender prøver fra 3 lokaliteter til foderanalyse. Prøverne vælges ud efter høst. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
  RÅASKE, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i råvare
  RÅFEDT, % i råvare
  EFOS Svin,
  EFOS i,
  FEsv (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  VAND, % i prøve
  FEso (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  KERNE/FRØ PRØVER: Koldkærgård laver NIT-analyse, renhed og sortering på ledniveau på alle prøver fra LFE 18. Derefter videresender Koldkærgård hele ledprøven (5 kg) af alle A og B-sorter til Tystofte.
  Sejet, NordicSeed Skive og NordicSeed Holeby laver selv NIT-analyse og sender 5 kg pr. led af alle led til Tystofte.
  Efter høst vælger fagkonsulenten prøver ud til foderanalyse fra 3 lokaliteter. Enkeltforsøgene opdateres. Labels samt følgesedler til foderanalysen generes i NFTS og sendes til Tystofte, som sender 500 g-prøver af de udvalgte led (inkl. led 1) videre til Eurofins Agro Testing.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, SORTSFORSØG: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  18-09-2018  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk