Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
021011818 Havresorter, økologisk Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-06-2018
Fordelingsdato: 11-03-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge sorternes ydeevne og dyrkningsegenskaber ved økologisk dyrkning.

BAGGRUND: I de økologiske sortsforsøg undersøges sorternes dyrkningsegenskaber under økologiske dyrkningsforhold. Forsøgene gennemføres på planteavlsbedrifter hvor der max. tilføres 70 kg total N pr. ha. Forsøgene er placeret på fire lokaliteter fordelt i hele landet.

FORSØGSBETINGELSER: Skal anlægges i samme mark som forsøg 021041818 og 021051818. Må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning. Må kun anlægges på planteavlsbrug og arealet må maksimalt gødes med 70 kg total N pr. ha.
Der udtages jordprøver til analyse for havrecystenematoder inden anlæg af forsøget, der dækker forsøgsarealet for 021011818, 021041818 og 021051818, dvs. der udtages en fællesprøve. Teknologisk Institut sender label og følgeseddel.
Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Anlægges på arealer uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk og så vidt muligt i en vårbygmark.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget skal anlægges med småparcelteknik. Anlægges i 1, 2 eller 6 kolonner. Det meddeles Teknologisk Institut hurtigst muligt, hvor mange kolonner forsøget anlægges i.
Parcellerne SKAL anlægges på tværs af agerretningen.
Bruttoparcellængde 12 m.
Det sikres, at der afsættes kørespor/værn, så kørsel med harve, gyllevogn eller andet i marken ikke påvirker parcellerne. Parcellængde tilpasses således, at der er mindst 0,5 m fra kørespor med gyllevogn til parcelgrænsen. Kørespor må altså IKKE være parcelgrænse.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 6 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Forsøget skal gødes med max. 70 kg total N pr. ha for at kunne vise, hvad sorterne kan ved en gennemsnitlig kvælstoftilførsel. Husdyrgødning skal spredes jævnt på hele forsøgsarealet.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der skal foretages en optimal ukrudtsbekæmpelse ved 1-2 blindharvninger. Der blindharves i agerretningen, på tværs af parcellerne.
Arealet bør kun ukrudtsharves efter fremspiring, såfremt det er aftalt med Tove Mariegaard Pedersen, SEGES.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00BlandingDelfin
Symphony
Poseidon
2Stadium 00Poseidon
3Stadium 00Delfin
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden er beregnet til 400 spiredygtige kerner pr. m².

UDSÆD: Udsæden leveres udvejet og opsorteret til 12 x 1,5 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og sendes i frossen tilstand.
Der udtages en fællesprøve for fs. 021011818, 021041818 og 021081818. Brug kun en label til mærkning af prøven.
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Der udtages en fællesprøve for fs. 021011818, 021041818 og 021081818. Brug kun en label til mærkning af prøven.
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
Der udtages en fællesprøve for fs. 021011818, 021041818 og 021081818. Brug kun en label til mærkning af prøven.
HAVRECYSTENEMATODER, antal levedygtige larve og æg/
P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelMELDUG % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelRUST % dækning.
af grønt bladareal
 
P04Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
P05Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages 300 g fra hver parcel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

KERNE/FRØ-PRØVER: Der udtages 300 g i hver parcel, som sendes til Koldkærgård, der laver ledprøver og analyserer dem for NIT-parameter og renhed. Prøverne gemmes indtil ultimo december 2018.
LFE 44 (Tystofte) gennemfører selv analyserne.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING, SORTSFORSØG: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.
Betalingen dækker ikke såning og/eller høst foretaget af Koldkærgård.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Tove Mariegaard Pedersen: 87 40 54 92 eller på mail: tmp@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk