Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
020201818 Solsikker (4 sorter) - dyrket under danske forhold Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-06-2018
Fordelingsdato: 11-03-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge sorters ydeevne og dyrkningsegenskaber ved økologisk dyrkning, samt sorternes oliekvalitet til human konsum og kvalitet af pressekagen som foderværdi til fjerkræ og svin.

BAGGRUND: Solsikker har et højt olieindhold og kan derfor skabe grundlag for en større dansk olieproduktion. Solsikker kræver i modsætning til raps mindre gødning og etableres i foråret, hvorved danske økologiske planteavlere kan få en alternativ afgrøde til raps. Solsikkeolie indeholder flerumættede fedtsyrer og pressekagen indeholder essentielle aminosyrer til foder.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer der er omlagt eller er under omlægning til økologisk produktion
Der må ikke være kløvergræs som forfrugt. Mindst 5 år mellem raps, solsikke, hestebønner, ærter, og kartofler.
Solsikker tåler ikke komprimering, så der skal forud for såning laves et godt såbed med god harvning, og der må ikke køres på tværs af forsøget.
Forsøget skal sås med enkeltkornssåmaskine med plads til radrensning (40-75 cm). Solsikkerne forventes at kunne høstes med alm. mejetærsker, men det kan være nødvendigt at håndhøste.
Der skal opsættes fugleskræmsel i forsøget.

Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget sås med en enkeltkornsåmaskine.
Rækkeafstand: 40-75 cm.
Høstparcelstørrelse: mindst 18 m2.
Design skal tilpasses, så der tages højde for arbejdsbredden af maskiner til såning, gødskning og radrensning for at undgå kørespor i parcellerne. Parcellerne anlægges i agerretningen. Gødningstildeling, radrensning og høst foretages i agerretningen. Blindstrigling kan foretages på tværs af parcellerne (enten mellem parceller eller i parcellen) eller i agerretningen, afhængig hvordan det passer med maskinbredden.
De yderste sårækker i hver parcel er værnerækker og ikke en del af høstparcellen.
Der sås værn af solsikker rundt om forsøget.
Det kan være en fordel, at anlægge forsøget i en kolonne, så høsten kan nemt foregår ved forskellige tidspunkter afhængig af sorternes modenhed.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 5 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Der gødes med max. 60 kg ammonium N i forsøget. Ved kalital under 4 gødes med patentkali til optimalt niveau. Der kan anvendes gylle eller anden organisk kvælstof gødning.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Blindharvning 3-5 dage efter såning.
Radrensning 2 gange. Ved første radrensning vær påpasselig med ikke at dække små planter til. Ved anden radrensning må der gerne kastes jord ind i rækken, hvis planterne er store nok.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00CHARKS
2Stadium 00Malaga CS
3Stadium 00ES Baltic
4Stadium 00ES Regata
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden er beregnet til 7- 8 spiredygtige frø/m2.
Forud for såning skal der laves dyb jordbearbejdning, hvor komprimering af jorden skal undgås.
Såning af alle led gennemføres, når jordtemperaturen er på 8-10 grader.
Sådybde: 3-5 cm.
Sås med enkeltkornssåmaskine på 40-75 cm rækkeafstand.
Der etableres et værn rundt om hele forsøget.

UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut i bulk. Forsøgsenheden sørger selv for udvejningen.

GØDNING: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-03-2018, Mindst 3 uger før anlæg.
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøven sendes hurtigst muligt til Agrolab. Resultatet skal bruges for at vurdere, om der skal grundgødskes. Analysen tager ca. 3 uger.
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P02Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgRÆKKEAFSTAND cm.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P03Stadium 10, Ved, fremspiring
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Planter i hele høstparcellen tælles.
 
ParcelFREMSPIRING dato for.
 
P04Stadium 51 - 69
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
P05Stadium 61, Ved, blomstring
Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2, 4
ParcelBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
Datoen indberettes, når ca. 10 % af planterne viser de første blomster.
 
P06Stadium 69
Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 2, 4
ParcelBLOMSTR. AFSLUT. dato for.
Datoen indberettes, når kun ca. 10 % af planterne stadig blomstrer.
 
P07Stadium 80, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPLANTEHØJDE cm.
Der måles mindst 5 repræsentative planter per høstparcel fra jordoverfladen til kurven. Gennemsnit indberettes.
 
ParcelSIDESKUD /plante.
Der tælles sideskud af mindst 5 repræsentative planter. Gennemsnit indberettes.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelKURVEDIAMETER cm.
Der måles kurvediameteren af hovedskud af mindst 5 repræsentative planter. Gennemsnit indberettes.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
af stængel + blade og hoved
 
ParcelMELDUG % dækning.
af stængel + blade og hoved
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % dækning.
af stængel + blade og hoved
 
P08Stadium 87, Ved høst, Ca. 30-45 dage efter blomstring.
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en repræsentativ prøve på ca. 2,5 kg pr. parcel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVE.
VAND, % i kerne/frø
1000 KORNSVÆGT, g
RENHED, % i råvare
ledKERNE/FRØ-PRØVE til AgroLab LUFA.
Denne prøve udtages af Koldkærgård. En delprøve på 300 g sendes til Agrolab LUFA Kiel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVE.
RÅPROTEIN, % i tørstof
OLIE, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

HØST: Solsikkerne er modne, når farven på bagsiden af hovedet er skiftet fra grøn til gul og når bægerbladene er brune. Kernerne er hårde og knækker ved tryk med en findernegl. Vandprocent i kernerne ligger mellem 20-25%.
Forsøget høstes med en alm. mejetærsker, hvis det er muligt. Hvis der er en opsamler til rådighed, kan dette anvendes. Skærbordet hæves, så kun hovederne høstes. Alternativt håndhøstes solsikkehovederne efter aftale med Maja Eline Petersen, SEGES.
Ved eventuelle angreb af sygdomme i slutningen af vækstsæsonen hen mod høst, vurderes det om solsikkerne skal høstes før modenhed efter aftale med Maja Eline Petersen, SEGES.

KERNE/FRØ PRØVE: Parcelprøver sendes til Koldkærgård, der samler dem til ledprøver og bestemmer renhedsprocent, vandprocent og TKV.
Koldkærgård sender 300 g kerner fra hvert led til Agrolab LUFA Kiel, som analyserer kernerne for olieprocent, råproteinprocent, toxiner og cadmium indhold.

Koldkærgård tørrer alle prøver ned til 8-9 % vand. Derefter sender Koldkærgård udvalgte ledprøver efter aftale med Maja Eline Petersen på mindst 10 kg til afskalning til følgende adresse:
Att. Jan Straby
Westrup A/S
Sorøvej 21
4200 Slagelse

Efterfølgende sendes de afskallede kerner til følgende adresse:
Nyborggård
Nyborg Huse 4
Nøvling
7480 Vildbjerg

Nyborggård presser olie ud af kernerne og videresender en prøve af pressekagen og en prøve af olien fra hvert led til Agrolab LUFA Kiel. Teknologisk Institut leverer emballagen til olien og pressekagen samt håndholdte labels og følgesedler til Nyborggård.

Agrolab LUFA Kiel analyserer olien for indhold af fedtsyresammensatning, samt pressekagen for råfedt, råprotein, stivelse, træstof, lysin, methionin, threonin og cystein. Analysedata vedhæftes på enkeltforsøget.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Maja Eline Petersen: 87 40 54 91 eller på mail: mate@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk