Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070781818 Forsøg med biochar i vårbyg- ANLÆGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-04-2018
Fordelingsdato: 12-02-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge biochar fra pyrolyse af dambrugsslam som jordforbedringsmiddel/gødning til vårbyg afgrøde.

BAGGRUND: Økologiske landbrug, og i særdeleshed brug uden husdyrproduktion, har behov for supplerende fosforkilder, med henblik på at sikre en bæredygtig og ressourceoptimeret planteproduktion. Dette kan sikres ved at tilføre fosforholdigt biochar dannet ved pyrolyse af dambrugsslam. Den dannede biochar har et højt fosforindhold, men tilgængeligheden og gødningsværdien er ikke kendt. Formålet med projektet er derfor at få dokumenteret effektiviteten af biochar udvundet af dambrugsslam som gødnings- og jordforbedringsmiddel i planteproduktionen.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal foregå på dyrkningssikker jord, med relativt højt sandindhold (JB så lavt så muligt, gerne under 4). Forsøgsarealet skal have så lavt et fosfortal som muligt (PT Sjælland < 1,5-2, PT Jylland < 2-3), og der skal have været begrænset eller ingen tilførsel af organisk gødning de seneste 5 år. Forsøget skal foregå over 2 år, med tilførsel af biochar i år 1 inden etablering af vårbyg. I 2019 genetableres parcellerne og forsøget tilsås med 2. års vårbyg. Forsøgsarealet må ikke tilføres anden fosforholdig gødning før og under forsøgsperioden.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i en konventionel mark. Forsøgsarealet pløjes før tilførsel af biochar, hvorefter der harves og såes vårbyg. Det er vigtigt, at der harves langsomt hen over forsøgsarealet for at undgå overslæbning. Forsøget skal afsættes via GPS, eller til faste målepunkter i hegn således, at det kan genfindes efter høst. For at undgå overslæbning mellem parcellerne, oprettes værn på en halv meter mellem parcellerne. Forsøget anlægges med bruttoparceller på min 20 m x 4,5 m. Høstparcellen udgør mindst 13,5 m2 midt i bruttoparcellen, så randeffekt undgås.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 90m2. Høstparcel minimum 13,5m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Forsøgsarealet skal være grundgødet med N jævnfør norm og med rigelige mængder K Mg, Mn, S samt evt. mikronæringsstoffer som i den omgivende mark. Der må ikke tilføres anden P gødning end forsøgsgødningen.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Kemi skaffes lokalt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Fosforkilde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
115-03-2018
Ingen fosfor
215-03-2018
Før såning
15 kg P75 kg Tripelsuperfosfat 20
315-03-2018
Før såning
30 kg P150 kg Tripelsuperfosfat 20
415-03-2018
Før såning
60 kg P300 kg Tripelsuperfosfat 20
501-03-2018
Gødningsprøve udtages 14 dage før udbringning til at fastsætte biochar doseringsmængde
PBiochar fra dambrugsslam 1636
15-03-2018
Før såning
60 kg PBiochar fra dambrugsslam 1637
615-03-2018
Før såning
60 kg PBiochar fra dambrugsslam 1637
15-03-2018
Før såning
60 kg P300 kg Tripelsuperfosfat 20
715-03-2018
Behandles i 2019
Før såning
Ingen fosfor
815-03-2018
Behandles i 2019
Før såning
Ingen fosfor
915-03-2018
Behandles i 2019
Før såning
Ingen fosfor
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1636EAT - Eurofins Agro TestingBiochar fra dambrugsslamP, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1637EAT - Eurofins Agro TestingBiochar fra dambrugsslamAMMONIUM-N, % i tørstof
CD, ppm i tørstof
CU, ppm i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
NI, ppm i tørstof
P, % i tørstof
PB, ppm i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
ZN, ppm i tørstof

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der udtages repræsentative prøver af Biochar 14 dage før udbringning (1636) og ved udbringning (1637). Prøverne sendes til EUROFINS Agro Testing.

  • Led 2-4: Tripelsuperfosfat udbringes efter pløjning, men før såning af vårbyg.
  • Led 5 og 6: Biochar udbringes efter pløjning. Ud fra Biochars beskaffenhed vurderes det, om materialet kan udbringes med gødningsspreder eller det er nødvendigt at håndsprede. Efter spredning harves forsøgsarealet på tværs af parcellerne, og der laves såbed. Det er vigtigt at der pløjes ved lav hastighed, så overslæbning undgås.
  • Led 7-9: Tilføres ikke fosfor i 2018
GØDNING: Biochar og Tripelsuperfosfat leveres fra Teknologisk Institut.
UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut. Udsædsmængde tilpasses lokal praksis. Sorten Flair økologisk/ubejdset.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-03-2018, Ved anlæg, Før udbringning af biochar og gødning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Der udtages 16 stik pr prøve. Jordprøven sendes til AGROLAB
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
TOTAL C, % i jord 0-25 cm
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
Der udtages 16 stik pr prøve. Jordprøven sendes til EUROFINS AGRO TESTING.
P total, 0-25 cm dybde
P vand, 0-25 cm dybde
P oxalat, 0-25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Der udtages 16 stik pr prøve. Jordprøven sendes til Koldkærgård.
P-DGT, 0-25 cm dybde
P02Stadium 30 - 32
Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand(metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Koldkærgård skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
TØRSTOF, % i planteprøve
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P03Stadium 51, Ved skridning
ForsøgSKRIDNING dato for, .
 
P04Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1,2 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel).
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
STIVELSE, % af tørstof
ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
KERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
Denne prøve udtages af Koldkærgård. 300 g videresendes til Eurofins til P analyse. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVE
P, % i tørstof
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
PARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
SPILD, AKS hkg/ha.
 
P0501-09-2018, Efter høst
Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Der udtages 16 stik pr prøve. Jordprøven sendes til AGROLAB
MGT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

PLANTEPRØVE: I P02 udtages planteprøver. Planteprøver udtages udenfor høstparcellen.
Planteprøverne skal udtages jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2) i vejledningen, se Instruktion for udtagning af planteprøver.
Husk at registrere indsendelsedato i PC-markforsøg. Et tip: Ved at holde Ctrl-knappen nede, mens flere parametre markeres, kan den samme dato registres for flere parametre på en gang. Koldkærgård skyller og tørrer prøverne samt videresender til Yara i England.

JORDPRØVER: Der udtages tre jordprøver på forsøgsniveau. En til Agrolab, en til Eurofins og en til Koldkærgaard. Jordprøven til Koldkærgård skal gennems til evt. forbehandling og DGT analyse ved KU. Videresendelse af prøver skal kun ske efter aftale med Martin Nørregård Hansen.

KERNE/FRØ PRØVE: Koldkærgård laver NIT analyse, bestemmer renhed og vandprocent. Prøven videresendes derefter til Eurofins Agro Testing til fosforanalyse (i alt 300 g).

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
23-01-2018Korrektur (KAFI)
07-02-2018Ændring i forsøgsbehandling: Tildeling af biochar er ændret fra før pløjning til før såning i led 5 og 6. (RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk