Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
010221818 Skab udbyttet i vinterhvede i efteråret (2 faktorer) Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-09-2018
Fordelingsdato: 26-09-2017
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: I forøget undersøges effekten af forskellige gødningsstrategier om efteråret i to forskellige typesorter.
Overordnet formål med forsøget er at identificere de optimale betingelser for et højt udbytte ved etablering af to typesorter i vinterhvede. Herunder følges afgrødens udvikling ved hyppig måling af biomassen med NDVI.

BAGGRUND: Forsøget er en af tre forsøgsserier, der skal skabe grundlaget for en mere differentieret tilgang til dyrkning af vinterhvedesorter.
Såning af vinterhvede først i september giver afgrøden et langt efterår til vækst, og medfører ofte et større udbytte end såning i sidste halvdel af september. Samtidig kan såning senest den 7. september bruges som et alternativ til efterafgrøder. Der er stor forskel på vinterhvedesorternes vækst, både efterår og forår. Forsøgene udføres i to højtydende sorter Sheriff og Benchmark, der adskiller sig betydeligt i deres væksttype. Sheriff har en begrænset efterårsvækst og starter meget sent i foråret, hvorimod Benchmark har en lidt kraftigere efterårsvækst og starter tidligt med en meget kraftig vækst i foråret. I forsøget følges væksten ved hyppig måling af biomasse med NDVI vha. et multispektralt kamera på en drone. NDVI målingerne bruges til at beskrive vækstkurver af de forskellige sorter under forskellige dyrkningsforhold. Desuden måles udbyttet og udbyttekomponenter.

FORSØGSSTEDER: LFE 12 (Fyn, Patriotisk selskab) anlægger et forsøg på JB 2-4 som erstatning for fs. 010231818, hvor den første såtid ikke kunne anlægges pga. regn .

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges med småparcelteknik i en 1. års vinterhvedemark.
Der sås omkring den 25. september.
Forsøget anlægges i samme mark som forsøg 010241818 (N-gødskningsstrategier i sorter af vinterhvede).
Forsøget skal følges tæt mht. udviklingsstadier, så NDVI-målingerne via drone kan gennemføres på de rette tidspunkter.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med småparcel teknik.
Der anlægges dobbeltparceller eller ekstra lange parceller til udtagning af planteprøver. Teknologisk Institut tilretter designet.
Koldkærgaard sår forsøget.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
NæringsstofferPKun forsøg
KKun forsøg
MgVed behov
SVed behov
MnVed behov
VækstreguleringTrimaxxKun forsøg
Medax TopKun forsøg
AdditiverAmmoniumsulfat-opløsningKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Hele forsøget gødskes optimalt med P, K, Mg, S og Mn.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN:
N-GØDSKNING I FORÅRET:
Forsøget kvælstofgødskes efter kvælstofnormen i foråret.
Kvælstof i foråret tredeles:
 • 50 kg ved vækststart, dvs. når der observeres ny vækst af hvide rødder. Ny rodvækst tjekkes ved at hive et par planter op i en værneparcel. Der udbringes dog ikke gødning før den 10. marts.
 • Norm - 100 kg N ved strækning, stadie 30-31. Sorternes gødes individuelt, Benchmark vil strække sig nogle dage før Sheriff. Der skrives et notat i PC markforsøg, der beskriver N-tildeling i de to sorter.
 • 50 kg medio-ultimo april.

  VÆKSTREGULERING:
  Forsøget behandles en gang i stadie. 31-39 med 0,3 liter Trimaxx eller 0,5 l Medax Top + 0,5 l ammoniumsulfat. For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset.

  PLANTEVÆRN:
 • Ukrudtsbekæmpelse gennemføres så forsøget holdes fri for alt betydende ukrudt. Vær opmærksom på øget ukrudtstryk ved den tidlige såning.
 • Øvrig svampe- og skadedyrsbekæmpelse gennemføres som i den omgivende mark.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: N-gødskning efterår
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Ingen gødning
  2Stadium 0013,5 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  3Stadium 0013,5 kg N65 kg Svovlsur ammoniak 21


  Faktor 2: Såtid
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  AStadium 00Sheriff
  BStadium 00Benchmark
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Såbeddets kvalitet er vigtig, og der må ikke gås på kompromis, pløjning foretrækkes.
 • Udsædsmængden beregnes efter spireevne og TKV. Sådybde: 3-4 cm, ikke dybere end 4 cm.
 • Startgødningen (faktor 1) foretrækkes placeret ved såning. Er placering ikke mulig udspredes gødningen umiddelbart efter såning.
 • Forsøget etableres første gang, der kan laves et optimalt såbed efter den 20. september.

 • UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret fra Teknologisk Institut. HUSK at melde tilbage, hvordan forøget skal anlægges (parcelstørrelse, antal rækker) .

  GØDNING: DAP og svovlsur ammoniak leveres af Teknologisk Institut.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse: 0,5 kg jord
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  P02Stadium 11 - 12, September-oktober
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Der udvælges 2 tilfældige sårækker, hvor der tælles planter i 1 meter per række.
  Det kan være nødvendigt at tælle planter i de to sorter på forskellige tidspunkter.
   
  P0310-10-2017, Når led B (2.såtid) er i stadium 10-12
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  P0420-10-2017
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  P0515-11-2017
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Planteprøve til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse (metode 1). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  P0601-12-2017, lige før vinter, når væksten er stoppet
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  P0710-03-2018, Forår ved begyndende vækst, Når der observeres frisk rodvækst i planter fra værneparcel.
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  P0801-04-2018
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  P0920-04-2018
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  P1010-05-2018
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  P11Stadium 49, ca. 1.juni
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  P12Stadium 65
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHAVRERØDSOT % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P13Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
   
  ParcelAKS /m2.
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Se tekstafsnit KERNER PER AKS.
  KERNER, /aks
  P14Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg (der udtages prøver fra hver parcel). Ledprøverne sendes til KKG, der laver en NIT-analyse.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  NDVI MÅLINGER: Der skal ikke udføres droneflyvninger i dette forsøg.

  PLANTEPRØVE:
  I P05 udtages planteprøver i alle led til arealbestemt næringsstofoptagelse (metode 1). Prøverne sendes til Agrolab.
  Se vejledning for planteprøveudtagning her:
  Instruktion for udtagning af planteprøver.
  Det er vigtigt, at prøverne IKKE udtages i høstparcellen.

  KERNER PER AKS: Der udtages aks 2 steder i parcellen svarende til ialt 20 aks. pr parcel. Aksene tages i to samlede bundter for at sikre at både hovedskud og sideskud er repræsenteret i prøven. Prøverne sendes til Koldkærgård. Teknologisk Institut tæller antal kerner pr aks og indrapporterer gennemsnit i PC markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Medax Top GHS07
  Trimaxx GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk