Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
020411818 Biostimulant og Kvælstofmængder i økologisk brødhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-12-2018
Fordelingsdato: 20-09-2017
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge kvælstofeffekten ved at anvende udsæd coatet med produktet N-fix i økologisk vinterhvede

BAGGRUND: I potteforsøg viser anvendelsen af mikroorganismer til forbedring af planters N-optagelse meget positive resultater. I forsøget afprøves de samme mikroorganismer i økologiske sædskifter for at teste markeffekt ved forskellig N-tilførsel.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer med økologisk vintersæd. Forfrugt skal være korn eller ligende. Forfrugt må ikke være kløvergræs eller frøgræs. Arealet skal være fri for rodukrudt.
LFE 1 anlægger et forsøg på sandjord JB 1-4
LFE 4 anlægger et forsøg på lerjord JB 5-7

ANLÆGSDATA: Forsøgene anlægges med småparcelteknik. Det er ok at anlægge forsøgene i agerretningen, hvis det er en fordel i forhold til ukrudtsbekæmpelse. Det er meget vigtig at der ikke sker overslæb i mellem parcllerne i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 6 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerPatentkali, Både mark og forsøg200 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Hele forsøgsarealet tilføres 200 kg Patenkali i foråret.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der må ikke tilføres anden kvælstofgødning end forsøgsgødningen. Der skal foretages en optimal ukrudtsbekæmpelse, som i omgivende mark. Ved angreb af skadedyr oprettes måleparameter og gennemføres bedømmelse.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Coatning af frø
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen coatning
2N-FixCoatet udsæd


Faktor 2: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AStadium 00Ingen kvælstof
BStadium 00

Forår ved begyndende vækst
50 kg N333 kg Øgro N15
15-04-2018
April
100 kg N667 kg Øgro N15
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

Tilførsel af kvælstof:
  • Led A tilføres ingen kvælstofgødning
  • Led B tilføres kvælstof i foråret ved begyndende vækst og medio april 2018.


UDSÆDSMÆNGDE: Der tilstræbes et plantetal på 500 planter pr. m2 i alle parceller.
UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut. Udsæden skal såes inden for 5 dage efter behandling af udsæden. Dette koordineres med Jan Outzen, 72 20 33 87, Teknologisk Institut.
GØDNING: Forsøgsgødningen leveres af Teknologisk Institut.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-30 cm til Agrolab , .
Prøvestørrelse: 0,5 kg jord.
PT, 0-30 cm dybde
KT, 0-30 cm dybde
HUMUS, % i jord 0-30 cm
TOTAL N, % i jord 0-30 cm
RT, 0-30 cm dybde
MGT, 0 -30 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 30-60 cm til Agrolab, .
Prøvestørrelse: 0,5 kg jord. OBS: Graveforespørgsel foretages.
TOTAL N, % i jord 30-60 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 60-90 cm til Agrolab.
Prøvestørrelse: 0,5 kg jord.
TOTAL N, % i jord 60-90 cm
P02Stadium 10, 5 dage efter fremspiring
ParcelFREMSPIRET planter/m2, optælles på 2 x 1 m række.
OBS: Det er vigtigt der tælles i 3 x 0,25 m2 pr. parcel. Se tekstafsnit VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER
 
P03Stadium 11, 10 dage efter fremspiring
ParcelFREMSPIRET planter/m2, optælles på 2 x 1 m række.
OBS: Det er vigtigt der tælles i 3 x 0,25 m2 pr. parcel. Se tekstafsnit VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER
 
P04Stadium 12, 15 dage efter fremspiring
ParcelFREMSPIRET planter/m2, optælles på 2 x 1 m række.
OBS: Det er vigtigt der tælles i 3 x 0,25 m2 pr. parcel. Se tekstafsnit VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
P05Stadium 31
ParcelNDVI-REFLEKTANS CropCircle.
 
P06Stadium 41
ParcelNDVI-REFLEKTANS CropCircle.
 
P07Stadium 51 - 61, Ved skridning
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS CropCircle.
 
P08Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelPLANTEHØJDE cm.
Der måles højde af udstrakt plante fra jordoverflade til aksspids. Der måles på 10 planter pr. parcel. Se tskstafsnit: VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER
 
ParcelAKS /m2.
Der tælles aks i 3 x 0,25 m2 pr. parcel. Se tskstafsnit: VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER
 
ParcelAKS cm.
Der måles på akslængden på 10 aks pr. parcel. Se tekstafsnit VEJLEDNING til BEDØMMELSER
 
P09Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
1000 KORNSVÆGT, g
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ledKERNE/FRØ-PRØVE .
FALDTAL,
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-markforsøg.

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
Der bedømmes fremspirring henholdsvis 5, 10 og 15 dage efter fremspiring (P2 - P4). Optællingen skal ske efter følgende metode: Der anvendes en tælleramme på 0,25 m2. Tællerammen placeres tre tilfældige steder i hver parcel. Der optælles antal fremspirrende planter i tælleramme, på baggrund af de tre tællinger beregnes den gennemsnitlige fremspirring pr. m2, der indberettes i PC-Markforsøg.

I P08 Før høst gennemføres følgende bedømmer. Enkelt opservationerne indberettes i det tilsendte regneark. Regnearket sendes til: Rikke Jensen, Teknologisk institut rje@teknologisk.dk.
  • Plantehøjde: Der måles højde fra jordoverflade til aksspids på 10 planter pr. parcel. I PC-Markforsøg indberettes et gennemsnit pr. parcel.
  • Akstælling: Der tælles aks i 3 x 0,25 m2 i hver parcel. Gennnemsnit omregnet til aks pr. m2 indberettes i PC-Markforsøg.
  • Aks længde: Der måles længden af 10 aks pr. parcel. I PC-Markforsøg indberettes et gennemsnit pr. parcel.

KIMPLANTEPRØVE: I st. 10-11 udtages der kimplanteprøver. Der indsamles 2 kimplanter pr. parcel. Denne opgave udføres af Teknologisk Institut og data indberettes ikke i PC-Markforsøg.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføresmed dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialist Rikke Jensen: 72203393 eller på mail: rje@teknologisk.dk.

Rettelser:
DatoTekst
02-10-2017Patenkali er tilføjet i GRUNDBEHANDLINGER. (RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk