Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070091818 Eftervirkning af efterafgrøder dyrket før vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-07-2018
Fordelingsdato: 12-07-2017
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: Bestemme eftervirkningen af en række efterafgrøder og efterafgrødeblandinger anlagt før den 20. august 2017. Eftervirkningen måles som udbytterespons på tilført kvælstof i vårbyg etableret forår 2018, og ved at måle Kvælstof optaget i efterafgrøden samt N-min indholdet i jorden.

BAGGRUND: Efterafgrøder bliver pga. lovkrav stadig mere almindelige. Det er vigtigt at vælge de rigtige efterafgrøder for at få det maksimale ud af efterafgrøderne i den følgende vårsæd.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges efter forfrugt korn, dog ikke vinterbyg. Halm fjernes inden etablering af efterafgrøde. Efterafgrøden etableres med en såmaskine i opharvet jord. Der må ikke bruges en spreder. GPS udstyr er i praksis nødvendigt for at anlægge forsøgsparcellerne med vårbyg præcist.Forsøget anlægges på JB 2-4 ved LMO (LFE 4) og Ytteborg (LFE 6), og på JB -6-7 ved VKST (LFE 15 og 16).

ANLÆGSDATA: Efterafgrøden etableres som hovedplot (Faktor 2), og gødningsforsøget i vårbyg i foråret 2018 som Faktor 1. Der skal anlægges værn mellem hovedplot for at sikre mod overslæb ved pløjning, og for at muliggøre harvning af alle hovedplot pånær A, se skitse nedenfor. Efterafgrøden kan etableres med småparcelteknink på tværs af agerretning eller anlægges med større maskine i agerretningen afhængigt af lokale muligheder. Vårbyggen anlægges vha. GPS oven i parcellerne, hvor der blev sået efterafgrøde.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Ved såning
VårbygLaureate
Ingen N
2Stadium 00
Ved såning
VårbygLaureate
60 kg N222 kg NS 27-4
3Stadium 00
Ved såning
VårbygLaureate
120 kg N444 kg NS 27-4
4Stadium 00
Ved såning
VårbygLaureate
180 kg N666 kg NS 27-4


Faktor 2: Efteafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-08-2017Ingen jord-beh.
l Glyfosate 360
15-09-2017l Glyfosate 360
B15-08-20178 kg Olieræddike
C15-08-20173 kg Olieræddike
5 kg Honningurt
D15-08-201750 kg Vårbyg
50 kg Vinterrug
E15-08-20175 kg Olieræddike
30 kg Vintervikke
F15-08-201725 kg Vintervikke
4 kg Honningurt
35 kg Havre
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Efterafgrøden etableres som hovedplot, og gødningsforsøget i vårbyg som subplot i foråret 2018.
Såning af efterafgrøde 2017
  • Efterafgrøden etableres med forsøgssåmaskine i et opharvet såbed, hvor halmen er fjernet. Efterafgrøden etableres hurtigst muligt efter høst og før den 20. august.
  • Led A må ikke jordbearbejdes. Dette led behandles med et Glyforsatprodukt to gange i efteråret,
  • Efterafgrøde nedpløjes tidligst 20. oktober på lerjord (JB 5-7) og 1. februar på sandjord (JB 1-4)
Såning af vårbyg forår 2018
  • Led 2-4 skal tilføres kvælstof i form af NS 27-4. Forsøgsgødningen placeres ved såning eller køres ud på jorden umiddelbart efter såning.
GØDNING: Forsøgsgødning leveres fra Teknologisk Institut.

KEMIKALIER: skaffes lokalt
UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut. Efterafgrødeblandingerne blandes af Koldkærgård og alle efterafgrøder leveres til egen udvejning. Ønsket mængde meddeles til Koldkærgaard. Til foråret leveres vårbyg udvejet til 15 m2 parceller af sorten Laureate
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-08-2017, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0201-10-2017, Først i oktober
ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
Se tekstafsnit GREENSEEKERMÅLING
 
P0301-11-2017, Først i november
ledUdføres kun i følgende led: B1, C1, D1, E1, F1
PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
Udtages i værnparceller. Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
TØRSTOF, % i planteprøve
N, % i ts (mineralstofanalyse)
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
Se tekstafsnit GREENSEEKERMÅLING
 
P0401-03-2018, Ved anlæg
Alle målinger i P04 udføres kun i led: A2, B2, C2, D2, E2, F2
ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, kg i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
N-MIN, prøvedybde, cm
P05Stadium 32, Droneflyvning
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P06Stadium 37, Droneflyvning
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P07Stadium 45, Droneflyvning
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P08Stadium 51 - 59, Ved skridning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
 
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
 
P09Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut, AgroTech (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PLANTEPRØVE: Planteprøver udtages i værnparceller på hver side af det areal hvor der skal ligge vårbyg parceller. Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

GREENSEEKERMÅLINGER: Der foretages Greenseekermålinger i alle forsøgsparceller, som indberettes i PC Markforsøg. Greenseeker kan evt. lånes af Teknologisk Institut/SEGES. Kontakt Rikke Jensen, hvis I ønsker at låne en Greenseeker. Hvis LFEén selv har en drone der kan måle NDVI er det også ok at anvende den.

NDVI MÅLING MED DRONE I FORÅRET: NDVI målinger med drone i foråret: NDVI måles i stadie 32, 37 og 45, for at kvantificere plantebiomassen. Det er vigtigt at den sidste måling udføres før begyndende skridning. Der måles med en drone påmonteret et RedEdge-M kamera. Se vejledning til måling af biomasse med drone (ved planens godkendelse er vejledningen under udarbejdelse). Råder forsøgsenheden ikke selv over en drone med kamera foretages målingerne af Teknologisk Institut.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
26-07-2017Skitse opdateret (ABV).
07-12-2017Projektnummer er tilføjet (LTB)
21-02-2018Vårbyg sorten er ændret fra KWS Irina til Laureate. (RJE)
01-03-2018Ledfravalg i Nmin i P04. Udtagning kun i led A2, B2, C2, D2, E2 og F2 (ABV).
20-03-2018Der er oprette 3 ekstra P-tider med måleparametre til droneflyvninger. (RJE)


Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk