Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
010541818 Kvælstofoptagelse i sorter af vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-09-2018
Fordelingsdato: 10-07-2017
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At karakterisere en række vinterhvedesorters optagelse og omsætning af kvælstof.

BAGGRUND: Projektet "Robuste og produktive afgrøder til bæredygtig intensivering af fremtidens planteavl", sigter på at skabe grundlaget for gennem forædling af nye sorter, at forbedre afgrødernes kvælstofudnyttelseseffektivitet. Som en del af projektet karakteriseres sorternes kvælstofeffektivitet ved at analysere optagelsen og retranslokationen af kvælstof i en række vinterhvede sorter.


FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor afgrøden i 2017 IKKE var græs.


FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg), LFE 8 (Saggro, Jysk), LFE 12 (Fyn) og LFE 15 (VKST Ringsted).


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN:
 • Svampebekæmpelse efter behov.
 • Skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt.
 • Der må ikke vækstreguleres i forsøget.
 • P og K tildeles efter behov.
 • N-gødskning: Der gødes efter Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kvælstofnorm, korrigeret for udbytte, forfrugt og kvælstofprognose. Som udgangspunkt følges landmandens N-gødskningsstrategi. Hvis det vurderes at jordens gødningstilstand er så god, at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstof-niveau, justeres N-mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00
  Benchmark
  2Stadium 00
  Creator
  3Stadium 00
  Kalmar
  4Stadium 00
  KWS Lili
  5Stadium 00
  KWS Montana
  6Stadium 00
  Ohio
  7Stadium 00
  Benchmark
  8Stadium 00Torp
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængde beregnes til 350 spiredygtige kerner pr. m2.

  UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 12 x 1,5 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut (udvejet til 15 m2 såareal). VKST Ringsted få udsæden leveret i bulk og vejer selv ud.
  Teknologisk Institut sender den resterende mængde udsæd fra forsøg 010541818 til: Højbakkegård Allé 13, 2630 Taastrup. Att: Kristian Thorup-Kristensen. Højbakkegård bruger udsæden til udvejning af forsøg 010531818.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  P02Stadium 10 - 15, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P04Stadium 61
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
  Udtages af KU. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
   
  P05Stadium 65 - 70
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  P06Stadium 85 - 90, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
  Udtages af KU. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på MIN. 500 g pr. parcel, der sendes til KKG. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVE.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof


  PLANTEPRØVE: Planteprøveudtagning udføres af Københavns Universitet i P04 og P06. KU kontakter den forsøgsansvarlige inden prøvetagning. Planteprøver udtages i høstparcellen. To steder i parcellen afklippes 0,5 m2 plantemateriale ved jordoverfladen til bestemmelse af N-optag. Analyseparametre er ikke fastlagt ved planens godkendelse og oprettes senere.

  KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages ca. 300 g i hver parcel. Hver parcelprøve emballeres lufttæt i en plastpose og mærkes med entydig høstlabel. Parcelprøver sendes til Koldkærgård, der renser og laver NIT analyse på parcelprøver, hvorefter parcelprøverne sendes til KU, Højbakkegård, Højbakkegård Allé 13, 2630 Taastrup. Att: Kristian Thorup-Kristensen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  24-07-2018Prøvestørrelse ved høst er ændret til MIN. 500 g istedet for 300 g (LTB)
  14-09-2018Led 7 ændret fra Sheriff til Benchmark, da der desværre blev leveret en forkert sort. Led 1 og 7 er dermed ens (HJB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk